منوی نوروزی تلویزیون

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

پایتخت5 جدیدترین ســاخته ســیروس مقدم؛ که نسبت به دیگر ســریالها یک شــب زودتر پخش خود را آغاز میکنــد، تجدید دیداری اســت با شــخصیتهای محبوبی که بعد از دوســال نزد مــردم باز میگردند و اینبار قصههــای جدیدی را نه در تهــران که در کشور و منطقهای دیگر روایت میکنند. محســن تنابنده، ریما رامینفر، احمد مهرانفر، علیرضا خمســه، هومن حاجیعبدالهی و بهرام افشاری از بازیگران اصلی این سریال هستند. سریال پایتخت از سهشنبه ۹2 اسفند ساعت 22:1۵ در ۵1 قسمت ۰۵ دقیقهای روی آنتن میرود و با مشارکت سازمان اوج تولید شده است. تعطیالترویایی

شبکه دو در نوروز امسال ســریال تعطیالت رویایی را دارد؛ کاری از علیرضا امینی که همین چند روز پیش تصویربرداری این مجموعه در جزیــره کیش به پایان رسید. این مجموعه ۵1 قسمتی به تهیهکنندگی مجید اوجی و با بازی محمدرضا شریفینیا، افسانه بایگان، رضا یزدانی، علی صادقی، محمود عزیزی، افسر اسدی، علی اوجی، مریم معصومی، خاطره حاتمی، الله اسکندری و مرتضی علیآبادی؛ از نخستین شب فروردین ساعت۰۳:12 روی آنتن شبکه دو میرود و بازپخش آن ساعتهای یک بامداد و 12 و61 روز بعد است. دیواربهدیوار 2 دیواربهدیوارکهدرآخرینلحظاتجایگزینآرماندوشد؛ ادامه سریالی اســت که نوروز 6۹ فصل اولش روی آنتن شبکه سه رفت. این ســریال که خشایار الوند سرپرست نویســندگان و حمید رحیمینادی تهیهکننده است، از بازیگرانی چون گوهــر خیراندیش، فرهاد آییش، پژمان جمشیدی، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، علی قربانزاده، میترا حجار و مسعود رایگان سود برده است؛ و ظاهرا امسال امیرمهدی ژوله در این سریال حضور ندارد. دیوار به دیوار در ۸1 قســمت تولید شده؛ و از چهارشــنبه اول فروردین ۵۴:۰2 پخش میشود و تکرار آن2 بامداد،۰1 صبح و۰2:۴1 روز بعد روی آنتن میرود. هیأتمدیره جدیدتریــن کار تلویزیونــی مازیار میری کــه در این سالها بیشتر در حوزه ســینما فعال بود و قرار است در شبکه۵ عیش نوروزی بینندگان را تکمیل کند؛ ماجرای زنان خانهداری اســت که هیأتمدیره یک آپارتمان را برعهده میگیرند. در این ســریال ۰۰1 قسمتی که بعد از گاوصندوق، اولین سریال میری محسوب میشود، حدیث میرامینی، احسان کرمی، امیررضــا دالوری، رابعه مدنی، الیکا عبدالرزاقی، لیلی رشــیدی، زهرا داوودنژاد،رحیمنوروزیوکمندامیرسلیمانیبازیکردهاند.هیأتمدیرههرشب ساعت۳2رویآنتنشبکهپنجسیمامیرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.