منوی نوروزی تئاتر

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

هملتودنکیشوت

نمایــش هملــت و دن کیشــوت بــه کارگردانی تاجبخــش فناییان و تهیهکنندگی حجت ســیدعلیخانی در سالن اصلی تئاترشهر در تعطیالت نوروزی نیز میزبان تماشاگران خواهد بود. این نمایش نوشــته زورایر خاالپیان اســت و در خالصه داستانش آمده: هملت از فرط ترس و اندوه، دیوانه شده! حاال همدیوانهدیگریپیداکردهکهشهسواریست... درایننمایشکاظمبلوچی،سیامکصفری،امیرکربالییزاده، کوروشسلیمانی،شیواخسرومهر،بهنازنادریو...ایفاینقش کردهاند...

نوروزخوانی

جواد انصافی نمایش نوروزخوانی را از 26 اسفند تا انتهای فروردین به صحنه پردیس تئاتر شــهرزاد میآورد. دراین نمایش احمد آهســته، رضا معراجی، امیرمحمد انصافی، ابوالفضل عشرب، فرشته اعظمی، تینا نوروزی، نوشین نامی، فروغ یزدان و جواد انصافی ایفای نقش میکنند. در نوروزخوانی به شکل نمادین عالوه بر نوروز خوانی، ابعاد فرهنگــی و تاریخی نوروز بهویژه هفتسین به تصویر کشیده شده اســت. جواد انصافی سال گذشته نیز نمایشی در ارتباط با نوروزخوانی در پردیس تئاتر تهرانبهصحنهبردهبود. خواستگاری

تماشــاخانه ســنگلج از روز سوم فروردین تا ۵1 اردیبهشــت میزبان نمایش خواســتگاری است به قلم و کارگردانی عظیم موســوی؛ که قرار اســت هر روز ســاعت ۰۳:۹1 روی صحنه برود.

در ایــن نمایش محمــود راســخفر، علــی فتحعلی، ثمیــال کریمــی، رضــا گیالنپــور، حمیدرضــا مرادی و نــگار مقدســی ایفــای نقــش کردهاند. ایــن نمایش براســاس اثر آنتــوان چخوف و بــه لهجــه گیالنی اجرا میشود...

فتوحاتگلشیری

نمایشــی به کارگردانی یوسف باپیری؛ که تا بیستم فروردین همه روزه در تاالر چهارسوی تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت. فتوحات گلشــیری براســاس داستانهای کوتاه هوشنگ گلشیری شــکل گرفته و میتوان گفت که این نمایش کوالژی از 12 داســتان کوتاه گلشیری اســت. در این نمایــش عباس جمالی، بهــار کاتوزی، فرزانه میدانی و مریم نورمحمدی ایفای نقش کردهاند. فتوحات گلشیری هر شب ســاعت بیست اجرا خواهد شد.

دیور

سالن سایه تئاترشــهر از هفتم تا آخرین روز فروردینماه رأس ساعت ۰۳:۹1 میزبان نمایش دیور خواهد بود. نمایشی به قلمهاله مشتاقینیا بــه کارگردانــی آریــان رضایی و بازیهــای فرید قبادی، الهــام شــعبانی و محمدهادی عطایی؛ که به گفته دســتاندرکاران نمایش این نمایش به شیوه تعاملی و با مشــارکت تماشاگران و به صورت سه سویه اجرا خواهد شد. در این شــیوه و در صحنههایی از نمایش تماشاگران با بازیگران همبازی خواهند شد ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.