نود و هفت امن

Shahrvand Newspaper - - حـادثه -

شهروند| سرقت به دغدغه و نگرانی بســیاری از شهروندان بدل شده و بسیاری از آنان نگران ســرقت از منزل، مغازه یا خودروشان هستند، این نگرانی در برخی از ایام تشدید میشــود که نوروز یکی از آنهاست،رعایت برخینکاتظریف،امابسیارمهممیتواندبیشترینتأثیررادرناکامگذاشتن مجرمانحرفهایدرسرقتهاوکالهبرداریهاداشتهباشد.

پلیس، اورژانس، هاللاحمر و دهها سازمان مرتبط با تعطیالت نوروزی از ماههاقبلدرتهیهوتدارکتعطیالتخوش،ایمنوکمخطربرایشهروندان هستند و در این ایام که همه مردم در کنار خانواده از تعطیالت لذت میبرند، باید بهخاطر همین شهروندان همه این مدت را خدمت رسانی کنند. با این وجود اما اتفاقات تلخ و ناخوشایندی در این ایام رخ میدهد. حواث ناگواری که حتی خیلی از آنها قبل از آغازســال نو، کامها را تلخ میکند. تصادفات جادهای که چند سالی اســت در صدر لیست تلخیهای نوروزی جا خوش کردهاست.حوادثیکههرچقدرپلیسراههشدارمیدهدونیروهایامدادی مثل هاللاحمر و اورژانس هم حضور به موقع و ســریعی در این صحنههای دلخراش دارند، اما بازهم جان تعداد زیادی از هموطنان را میگیرد و تعداد قابل توجهی را هم با مصدومیتهای شدید روانه تخت بیمارستان میکند. سرقت و کالهبرداری هم یکی دیگر از حوادث پرتکرار در تعطیالت نوروز است. از سرقت منازل گرفته که از ســالهای دور پای ثابت اتفاقات نوروز بوده تا سرقت خودرو و وسایل مسافران. کالهبرداریهای اینترنتی هم در چندسالاخیرباالکترونیکیشدنجابهجاییهایپولیوعملیاتبانکیبه سیاههاقداماتمجرمانهاضافهشدهاست.اماهمهاینمواردکههرکدامشان بهتنهاییمیتواندهمهایامنوروزویاحتیبیشازآنراتلخوناخوشایندکند، با رعایت چند توصیه ساده قابل پیشگیری است. بد نیست در این روزهای آخرسالدرالبهالیمهیاشدنبرایآغازسالنو،نگاهیبهآنهاداشتهباشید، تااینایامراباایمنیوامنیتکاملوکمخطرسپریکنید.بهمنظورجلوگیری ازهرگونهفرصتطلبیافرادسودجوازفرصتپیشآمدهدرایامنوروزمردم با دقت باید اقدامات احتیاطی را رعایت کنند و در این خصوص هشدارهای پلیسراکامالجدیبگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.