ويزيت بیماران و «کا»ی کیفیت

Shargh - - صفحه اول - بابک زمانی رئيس انجمن سکته مغزی

گفته شــده «كا» واحد پرداخت خدمات پزشكی است؛ اما این «كا» تاكنون فقط براساس كمیت بوده است، آنهم با توجه نگرشی كه باوركردنی و واقعا قادر بــه تشــخیصدادن كیفیات در كار پزشــكی و ارزیابی و نظارت بر آن نیست. حالا نیز همین نگرش بر كار پزشــكی مــا حكم میراند. بــرای یک ویزیت یا ملاقات ســاده با پزشــک متخصص طبق «كا»ی فعلی، شــما باید مبلغــی كمتر از 40 هــزار تومان بپردازیــد، بر این تعرفه بهشــدت نظارت میشــود. بسیاری از استادان برجسته بهخاطر چندهزار تومان بــالا و پاییــن بارهــا و بارها هتک حیثیت شــدهاند. اینكــه این مبلغ را به یــک متخصص میپردازید كه یــک بیماری پوســتی رایج را درمــان میكند یا یک متخصص قلب كــه میخواهد درباره جراحی قلب شــما تصمیم بگیرد، فرقی نمیكنــد؛ تعرفه همان اســت. آیا این ویزیت برای اولینبار و برای بررســی یــک بیماری پیچیده با پروندهای طولانی و معایناتی دشوار پرداخت میشود یا در شرایطي كه بیمار مبتلا به صرع، دارویش تمام شــده و باید دارو در دفترچه نوشته شود؟ باز هم فرقی نمیكند؛ مرغ یک پا دارد. آیا متخصصی شناختهشــده با سالها تجربه در یک بیماری خاص این ویزیــت را انجام داده یا فقط یک متخصــص؟ باز هم فرقی نمیكند. آیا این ویزیت به درخواســت یک متخصص دیگر انجام شده؛ یعنی یک مشــاوره اســت و باید پاسخ داده شــود یا بیمار خودش خواســته یــک متخصــص او را ببیند؟ باز هم فرقــی نمیكند! آیا در پایان ایــن ویزیت باید به درخواست بیمار یا هر دلیل دیگری گزارشی كتبی از معاینات و تشخیص پزشک تهیه شود یا فقط ویزیت كفایت میكند؟ باز هــم فرقی در نرخ ویزیت وجود ندارد! آیا پزشــک باید به دلایل پزشــكی حقوقی یا تحقیقاتی )برای مثال در بیمارســتان آموزشی( یک فرم مفصل پر كند یا خیر؟ هیچكدام هیچ تغییری در آن تعرفه جادویی آهنین ایجاد نمیكنند. همه اینها در حالی است كه در تمام دنیا ضوابط و تعرفههایی بســیار متنوع برای تکتک این موارد وجود دارد؛ در آمریكا برای یــک متخصص واحد، چهار نوع ویزیت از اولیــن ویزیت مفصل تا تجدید یک نســخه یا یک سؤال -كه میتواند پرستار همكار پزشک بپرسد- با چهار نوع پرداخت متفــاوت وجود دارد كه حداكثر 200 و حداقل 30، 40 دلار است. همین تعرفهها هم هركــدام یک عدد ثابت نیســتند، بلكه طیفی از یک حداقل و حداكثر هستند. بهعلاوه هم پرداختكننده یعنی اداره بیمه هم سازمان مردمنهاد آن بیماری و هم دولت مدرن بهعنوان ناظر كل به دقت بر رعایت این جزئیات نظــارت كرده و با اهرم عدم پرداخت از اعمــال آن اطمینان حاصل میكننــد. در هیچجای دنیــا فقط بر میزان پرداخت نظــارت نمیكنند، دنیا دریافته كــه با تفكیک كیفیت ویزیــت به واحدها و خصوصیاتــی مجزا و عینی و نظــارت بر آنها نهتنها كیفیت ســلامت ارتقا پیدا میكنــد، بلكه بیمهها و ســایر پرداختكنندگان هم در نهایت هزینه كمتری پرداخت خواهند كرد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.