فرهنگ شهری در آتش «پلاسکو»

Shargh - - صفحه اول - سيدعباس سجادی مدير فرهنگی

فرهنگ به عنوان عامل مهم رفتاری در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرهنگ است كه اولویتهای جامعه را در دســتیابی به اهداف مادی و معنوی تعیین میكند و به انســانها حس هویت، تعلق خاطر، همبستگی و همدلی میدهد. فرهنگ در توسعه پایدار شهری نقشی حیاتی و بنیادین دارد. با توجه به رشد فزاینده زندگی شهرنشینی در جهان زمانی این توســعه محقق میشــود كــه رابطهای تنگاتنگ با فرهنگ داشــته باشــد. بیتردید توسعه وقتی محقق و ماندگار میشــود كــه جامعه آن را به عنوان یک فرهنگ بپذیــرد و اصطلاحا مقبولیت عام پیدا كند و مشــاركت غیررســمی یــک ملت را دربر بگیرد.*آنگاه كه آتش پلاســكو شــعلهور شد و دود آن به چشــم شــهروندان رفت، تازه خیلیها متوجه شدند اهمیت مدیریت شهری چقدر بالاست! خوب است از خودمان ســؤال كنیم چند نفرمان در تعیین ایــن مدیریت نقشآفرینــی كردیم؟ اینگونه مواقع مصداق همان حكایــت «كی بود؟ كی بود؟ من نبودم!» ميشــود؛ وقتی مشاركت شهروندان در تعیین اعضای شــورای شهر، پایین است و گاه خیلی ســاده و بیتفاوت از كنارش میگذریم و تعرفه رأی ریاستجمهوری را پر میكنیم و تعرفه شورای شهر را روی میز باقی میگذاریم یــا با نامهای غیرمرتبط پر میشــود، شــرایط تغییری نخواهد داشــت. در ســالهای گذشته با ســهلانگاری و گاه بیاطلاعی ســاده از حــق انتخابمان گذشــتهایم و سرنوشــت شــهرمان را به دســت كسانی ســپردهایم كه امروز منتقدشان هستیم. ورزش و ورزشكار، هنر و هنرمند همــه و همه از اهمیت بالایــی برخوردارند ولی آیا شــورای شــهر كه همان مجلس یا پارلمان شهری اســت، جای ورزشــكار و هنرمند است یا جای مدیر ورزشــی و مدیر فرهنگی؟شــورای شــهر كه نقش تصمیمگیــری و تصمیمســازی كلان در مدیریــت شــهری را دارد نیازمنــد همــه تخصصهاســت، نیازمند متخصصان مدیریت شهری، ترافیک، محیط زیست، اقتصاد و فضای سبز، سلامت و متخصصان اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری. اما حضــور چهار قهرمان ورزشــی در شورا چه ضرورتی دارد؛ كسانی كه با احترام به ارزش ورزشــی ایشان، تخصصی در حوزهای جز ورزش تخصصی خــود ندارند و بعضا از بدیهیترین مســائل مدیریت شــهری آگاه نیستند. آیا جز این اســت كه ما یا در تعیین ایشــان و اساسا تعیین كل اعضا شــورا نقشی نداشــتهایم یعنی در انتخابات شــوراها رأیی به صنــدوق نینداختهایم یا از روی ســهلانگاری و بیمســئولانه صرفا به چند چهــره رأی دادهایم یا با غفلت از اهمیت موضوع با شركتنكردن در انتخابات فرصت را از كف دادهایم. بعد از آتش پلاســكو كه آتش بر جــان همه زد باز هم رفتارها احساســیتر از قبل شــده. حالا نباید از آنور بام بیفتیم و همه تقصیرها را گردن همین عده معدود چهار، پنج نفر ورزشــكار و هنرمند بیندازیم. چرا از دیگر اعضای شــورا راجع به مشكلات عدیده شهری سؤال نمیكنیم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.