دولت تا ساماندهی نهایی در کنار مردم سیلزده خواهد بود

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت:

رئیسجمهور شب گذشته در پیامی با تســلیت و ابراز همدردی با مردم استانهای سیلزده آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، بهویژه خانوادههای جانباختــگان و آســیبدیدگان، اطمینان داد دولت تا ساماندهی نهایی، رسیدگی مطلوب...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.