ورود مشروط نیروهای مسلح به طرحهای اقتصادی

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد:

بحث داغ دیروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بر ســر حضور نیروهاي مســلح و نهادهاي عمومي و غیردولتي در طرحهاي اقتصادي بود. رئیس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این نشســت، بر تدوین دستورالعمل لازم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.