احتمال داشت به سخنرانی مطهری حمله شود

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شــیرافکن:

گفتند سخنرانی علی مطهری برگزار نشود؛ نهاد و منبع این درخواست مشــخص نیســت، حتی وزیر هم به آن اشارهای ندارد؛ اما گویا صلاح نبــوده نایبرئیس مجلس در شــهر مقدس ســخنرانی کند. علی مطهری از تهران به مشــهد پرواز کرده بود، اربعین حسینی، آبان سال 95. سالن پلاسکو در مشهد و جمعیتی که از ساعاتی پیش برای گوشدادن به سخنرانی مطهری راهی این محل شــده بودند. پلیس پیش از آغاز مراســم در محل حاضر میشــود و خبر از لغو مراســم میدهد و حاضران متفرق میشوند. علی مطهری رســیده بود به محل سخنرانی؛ اما دستور پیشتر از دادســتانی به مقامهای مسئول در خراسان رضوی رســیده بود، اینکه «سخنرانی مطهری جایز نیســت و احتمال برهمخوردن آن پیشبینی میشــود». نمایندگان همان روز به این لغو بیدلیل اعتراض کردند. چند ماهی اســت در نامهنگاری به نهادهای خاص پیگیر آن هســتند و حالا از وزیر دادگســتری خواستهاند به کمیسیون قضائی مجلس بیاید و پاســخگوی آنها باشد؛ اما برخــی نمایندگانی که در جلســه ســؤال از وزیر دادگستری در کمیســیون امنیت مجلس بودهاند، ســخنان وزیر درباره دلایل مخالفت با ســخنرانی مطهــری را محرمانــه میداننــد. محمدعلــی پورمختــار، عضو کمیســیون قضائی، در جلســه حاضر بوده و فقط به این نکته اشــاره میکند که نمایندگان حاضر از توضیح وزیر دادگســتری قانع نشــدهاند. حالا بناســت ســؤال و وزیر به صحن بیایند تا تکلیف لغو ســخنرانی مطهری در مشهد مشخص شود. محمدجواد فتحی نیز از حاضران در جلسه اســت؛ اما روایت مفصلتری دارد و به «شــرق» میگوید: «آقای وزیر دادگستری در واقع گزارشــی را از رو برای ما خواندند که آقای اژهای به آقای لاریجانی نوشــته بود. عنوان متن گزارش نیز علــت بههمخوردن و منتفیشــدن جلســه سخنرانی مطهری بود. توضیحها تمامی حول این محور بود که آنها احتمال میدادند نظم عمومی و امنیت دچار مخاطره شود یا به سخنرانی ایشان حملهای صورت گیرد». فتحی میافزاید: «عجیب اســت. طیف سیاســی و خطوربط حملهکنندگان به ســخنرانی علی مطهري مشــخص اســت. از شیراز گرفته تا هرگونه حمله احتمالی در مشهد. تندروها بودنــد که با آجر به خــودروی مطهری تاختند. حــالا اگر وزارت کشــور و دیگر نهادهای امنیتی از ســناریوی مشــابهی در مشــهد مطلع شــده و نتوانســتهاند جلوی آن را بگیرند که این ماجرا موجب وهن ماســت. آیا اگر تهدیدی وجود داشــت باید با مسئول نظام و نایبرئیس مجلس برخورد شــود یا گروه تندرو؟ بنابراین ســؤال ما از وزیر دادگستری و صد البته از قوه قضائیه آن است که چرا با این افراد برخورد نمیشود و بهجای آن در اقدامی عجیب جلسه ســخنرانی مجوزگرفته علی مطهری لغو میشود؛ این یعنی نقض صریح آزادی بیــان». عضو فراکســیون امید مجلس در ادامه به یکی دیگر از ســؤالهای مطرحشــده از وزیر دادگســتری در جلسه اخیر اشــاره می کند: «ســؤال شــد که چرا وقتی مراجع قانونی اجازه سخنرانی میدهند، شــما نمیتوانید امنیت آن را تأمین کنیــد؟ تأمین امنیت ســخنرانیها بر عهده وزارت کشــور اســت. اگر اتفاقی بیفتد دادســتان میتواند افــراد برهمزننده نظــم را تعقیب کند. دادســتانی نمیتواند پیــش از وقوع حادثه چنین کند. این خطاســت، برای منِ نماینــده این اقدام یعنــی دســتگاههاي متولي ما قــدرت اداره یک جلسه ســخنرانی را ندارند و نمیتوانند پیشگیری کنند». او ميافزاید «حقیتش را بخواهید برداشت من از مجموع پاســخی که بیان کردند این بود که خود آقاي وزیر هم راضی نشدهاند، البته بنا ندارم نیتخوانی کنم». فتحــی در ادامه تأکید میکند: «وزیر دادگســتری در این زمینه هیچ مســئولیتی ندارد و این ضعف قانون اســت؛ ما هم میدانیم وزیر دادگســتری صرفا یک واســطه و رابط است، اینهم البته یکی از ایرادهای قانون اساسی است، ما سؤال را از کسی میپرسیم که مسئولیتی ندارد. قانون اساســی باید مســئولان مربوطــه را ملزم کند پاســخگوی ســؤالهای نماینــدگان مجلس باشــند». به گفته فتحی «نماینــدگان پیگیر دلایل برهمخوردن ســخنرانی علی مطهــری بهدنبال ایجــاد امنیت قانونی هســتند بــرای آزادی بیان. این واقعا خیلی بد اســت و موجب وهن اســت که بــه نایبرئیس مجلــس اجازه ســخنگفتن ندهیم. ایــن اتفاق واقعا زشــت و تلخ اســت». علــی مطهری خودش در جلســه حاضر نبوده و بنا نــدارد دراینباره توضیح بیشــتری ارائه کند و به «شرق» میگوید: «ما درباره لغو این سخنرانی شکایت کردهایم و منتظر رسیدگی مراجع مسئول هســتیم». هنوز خاطره حمله بــه خودروی علی مطهری در شــیراز و پرتاب سنگ و آجر بهسوی او از خاطره مردم پاک نشده بود که اینبار در اقدامی عجیــب جلوی برگــزاری ســخنرانی نایبرئیس مجلس در مشــهد گرفته شد؛ البته با این توضیح که گویا زمزمههایی از برهمخوردن این سخنرانی در شهر پیچیده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.