اين نحوه ثبتنام برای انتخابات رياستجمهوری، موجب وهن است

Shargh - - سیاست -

میزان:

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی، با اشاره به کثرت داوطلبــان کاندیداتوری انتخابات ریاســتجمهوری و خیل ثبتنامکنندگان فاقد صلاحیت، گفت: «مجلس محترم و شــورای محترم نگهبان میتوانند لــوازم آنچه را که در قانون اساســی بهعنوان شــرایط نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری مطرح شده، تعیین کنند و حداقلهایی را در نظر بگیرند تا هر کســی با هر شرایطی نتواند اینگونه ثبتنام کند؛ زیرا این نحوه ثبتنامها خود موجب وهن اســت». آیتالله آملیلاریجانــی همچنین بر لزوم تدوین قانونی منطبق با مفاد قانون اساسی و در تراز جمهوری اسلامی برای شرایط ثبتنامکنندگان کاندیداتوری انتخابات ریاســتجمهوری از ســوی مجلس و شــورای نگهبان تأکید کرد. او با تأکید بر لزوم حضــور حداکثری مردم در انتخابات عنوان کرد: «همه دســتگاههای اجرائي و نظارتی، بهویژه شورای نگهبان که نقش نظارتی بیبدیلی در انتخابات دارد و همچنین قوه قضائیه که مســئولیت پیشگیری و برخورد با جرائم انتخاباتی را عهدهدار است، باید بدانند که مسئولیت بسیار سنگینی دارند و بر همین اساس همگی باید تلاش کنیم که مانند دورههای قبل، انتخاباتی ســالم، با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود؛ زیرا چنین انتخاباتی است که میتواند اقتدار ملی ما را برای دفع توطئههای دشمن تقویت کند». آیتالله آملیلاریجانی با بیان اینکه تخریب رقبا فاقد مجوز شــرعی و قانونی است، افزود: «انتقاد از روشها و عملکرد مســئولان بحث دیگری اســت، اما این انتقادات نباید رنــگ تخریب، افترا و توهین به خود بگیرد». او با اشــاره به افزایش هجمهها به دستگاه قضائی گفت: «آنچه باعث تأسف است، همنوایی، بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل حملات دشمن است. ما در صحت راه خود شکی نداریم، اما متأســفیم که عدهای با فریبکاری و بهکاربستن ابزارهای نخنماشده به میــدان میآیند و علیه قوه قضائیه شــعارهایی را مطرح میکنند. البته این حرفهــا و فریبها پس از چند روز، بر همگان آشــکار میشــود؛ کمااینکه درباره حســابهای قوه قضائیه حرفهای خلاف و ســخیفی زدند که بعدا کذب ادعاهایشان ثابت شد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.