ویزیت بیماران و «کا»ی کیفیت

Shargh - - سیاست -

بنابراین راهحل اصلاح کیفیت ویزیت، افزایش ناگهانی تعرفه آن تا میزان تعرفههای بینالمللی نیســت. بخشنامــه و تهدیــد و داغ و درفــش، همچنیــن نصیحــت و انــدرز و کلاس اخلاق هم چاره کار نیست. تنها راه موجود همان راه آزموده بینالمللی اســت؛ یعنی بهرسمیتشناختن انواع خصوصیات مســتتر در یک ویزیت ساده به ترتیبی که در بالا به آن اشاره شد و سپس، درک واقعبینانه آنهــا و نظارت بر اعمال آنها. میتــوان ابتدا از دو یا ســه نوع ویزیت با خصوصیات متفاوت شــروع کرد؛ اما در نهایت تمام کیفیات یادشده را پابهپای تحقق آنها باید به رســمیت شناخت و تعرفههای متفاوتی پرداخت کرد. در چنین صورتی اســت که میتوان اطمینان یافت «سلامت» کشور در سطح ســلول خود «ارتقا» پیدا خواهد کرد. نهتنها برای طب داخلــی بلکه مهمتر از آن برای رشــتههای عملــی و جراحــی هم ارتقــای کیفیــت ویزیت اهمیتی حیاتی دارد، بر مبنای چنین سیستم علمی و منسجمی نهتنها تصمیم برای جراحیها بهبود خواهد یافت، بلکه برخورد با عوارض هم علمیتر و آگاهانهتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.