تکذیب فعالیت ناطقنوری در فضای مجازی

Shargh - - سیاست -

ایســنا: روابطعمومــی دفتر حجتالاســلام والمســلمین ناطقنوری در اطلاعیهای اعلام کرد او هیچگونــه فعالیتــی در فضای مجــازی ندارد. در این اطلاعیه آمده اســت: «با توجه به مشاهده فعالیت غیررســمی برخی افراد که بــا جعل نام و عنوان رجال سیاســی کشــور در فضای مجازی صورت میپذیرد، به اطلاع عموم میرساند ایشان تاکنون هیچگونه فعالیتی در فضای مجازی اعم از اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، توییتر و.... نداشتهاند. بدیهی اســت در صورت ایجــاد و راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی و یا صفحات مجازی متعلق به ایشان، موضوع از طریق این دفتر و بهواســطه رسانههای عمومی اعلام خواهد شد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.