کوتاهی در ایجاد دولت الکترونیک پذیرفتنی نیست

Shargh - - سیاست -

ایرنا: معاوناول رئیسجمهوری شــب گذشته در جلسه شــورای اجرائی فناوری اطلاعات کشور گفت: پیشرفتهای حاصلشده برای ایجاد دولت الکترونیــک از کارنامههای درخشــان دولت تدبیر و امید است.اســحاق جهانگیری با انتقاد از برخی دستگاههای اجرائی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه خدمات الکترونیکی انجام نمیدهند، افــزود: دولــت الکترونیک برنامهای مهم اســت که ســرمایهگذاری فراوانی برای آن انجام شــده و کوتاهی هیچیک از دستگاهها در این زمینه پذیرفتنی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.