رئ ویسسماجلسطخبرگاتن بآهریئیست کل مر ابانکللهکزینا جمنهنتوشتی

Shargh - - اقتصاد -

شرق: کاســپين یکي از قربانيان فعاليت مؤسسات غيرمجــاز اســت که حــالا ســپردهگذارانش براي اینکه حق خود را بگيرند، دســت به دامان رئيس مجلس خبرگان شــدهاند. حالا آیتالله جنتي هم با این اقدام وارد مســئلهاي شده که اصولا و طبق قانون در اختياراتش نيســت؛ اما ترجيح داده براي استيفاي حقوق این سپردهگذاران وارد گود شود.

ورود مجلس خبرگان به پرونده کاسپین

بهاینترتيــب همزمان با مســدودماندن پنجماهه سپردههای ســپردهگذاران کاســپين در این مؤسسه، جمعــی از ســپردهگذاران کاســپين در طومــاری مشــکلات خود را به آیتالله جنتــی، رئيس مجلس خبــرگان رهبری، ارائه داده و از ایشــان درخواســت کردهاند که برای حل مشکلات ســپردهگذاران و رفع مسدودی حسابشان مساعدت کنند.به گزارش تسنيم، براساساین آیتالله جنتی دســتور پيگيری مشکلات ســپردهگذاران کاســپين را به رئيس کل بانک مرکزی داده اســت. در نامهای که کدخدایی مشاور و رئيس حوزه ریاســت مجلــس خبرگان رهبــری به ولیالله ســيف، رئيسکل بانک مرکزی، نوشــته، آمده اســت که بانک مرکزی اقدامات لازم را برای حل مشــکلات ســپردهگذاران کاســپين انجام دهند.در متن این نامه که به قلم کدخدایي، مشــاور و رئيس حوزه ریاســت مجلــس خبرگان رهبري، خطاب بــه رئيسکل بانك مرکــزي، به نــگارش درآمــده، آمده: «حســبالامر آیتالله جنتي، رئيس محترم مجلس خبرگان رهبري، به پيوست عين درخواســت جمعي از سپردهگذاران مؤسســه مالي و اعتباري کاســپين به همراه ضمائم آن جهت رســيدگي و هرگونه اقدام مقتضي ارســال ميگردد».هرچند ماهيت این نامه دســتوري نيست؛ امــا نکتــه حائز توجــه در آن، این اســت کــه ورود مجلس خبرگان به امــور اجرائي خاص و ویژه، براي نخســتينبار صورت ميگيــرد؛ بنابراین پاســخگویي رئيــسکل بانك مرکزي به این نامه، ميتواند معنادار تلقي شــود؛ چراکه نوع رفتار رئيسکل بانك مرکزي بــه این موضوع اگــر در قالب پذیرش مســئله بدون یــادآوري حوزه اختيارات باشــد، ميتواند به دخالت نهادهاي دیگر به امور بانك مرکزي کشور منجر بشود؛ درحاليکــه این نهاد پولي، به خوديخود به ســبب استفاده از بودجه عمومي کشور به ریاستجمهوري بهعنوان عاليترین مقام اجرائي، دستگاههاي نظارتي ازجمله دیوان محاســبات کشور، سازمان بازرسي کل کشور، مجلس شــوراي اســلامي، نهادهاي نظارتي رهبري و قوه مجریه و... پاسخگو است.

آيتالله جنتي صرفا ميتواند وساطت کند

دراینباره احمد حاتميیزد، کارشناس بانکي، در گفتوگو با «شــرق» با رد ارتباط مســائل بانکي به مجلس خبرگان ميگویــد: چنين اقدامي قطعا در حوزه وظایف مجلس خبرگان نيســت؛ اما آیتالله جنتي بهعنوان یك شــخص ميتواند در نقش یك واسط، براي ســپردهگذاران کاسپين وساطت کند و در مقابــل بانك مرکزي هم ميتوانــد به این فرد، پاسخ بدهد یا ندهد.

سیف براي جلوگیري از شائبه، پاسخ دهد

حاتميیــزد ادامــه ميدهد: در ایــن موقعيت انتظار ميرود آقاي ســيف، رئيسکل بانك مرکزي، تصميم عاقلانهاي بگيرند. این مسئله جزء وظایف رئيــسکل بانــك مرکزي نيســت که بــه مجلس خبرگان پاســخ دهد.او تصریــح ميکند: رئيسکل بانك مرکزي نباید بهگونهاي رفتار کند که مشــوق چنيــن اقداماتي باشــد؛ زیــرا اســاس تفکيك قوا و پيــروي از رویه قانوني در امــور مملکتي به هم ميریزد.

بانك مرکزي فقط به نهادهاي نظارتي پاسخگو است

رئيسکل بانــك مرکزي طبق وظایــف باید به ریاستجمهوري بهعنوان عاليترین مقام اجرائي، دســتگاههاي نظارتــي ازجمله دیوان محاســبات کشور، ســازمان بازرسي کل کشور، مجلس شوراي اســلامي، نهادهاي نظارتي رهبــري و قوه مجریه و... پاســخگو باشد. آنهم به سبب اینکه از بودجه عمومي کشور ارتزاق ميکند. درهرحال، هيچ دليل قانونــي براي پاســخگویي به مجلــس خبرگان از سوي بانك مرکزي وجود ندارد.

اقدام بيسابقه مجلس خبرگان

کامران ندري، مدیر گروه سابق بانکداری اسلامی در پژوهشــکده پولــی و بانکی، هــم دراینباره به «شرق» ميگوید: در قانون اساسي، وليفقيه بالاتر از همه قوا قــرار دارد و خبرگان رهبري هم نقش کليدي در تعييــن وليفقيه و نظارت بر عملکرد او دارند. تابهحال اتفاق نيفتاده که خبرگان رهبري به یك مورد خاص ورود کــرده و از یك مقام اجرائي درخواست کنند که درباره مورد خاصي در اقتصاد، گزارشي را به خبرگان ارائه دهند. این اقدام مجلس خبــرگان تقریبا با رویه این نهــاد خيلي همخواني ندارد. بههرحــال، وليفقيه ميتواند ورود کند؛ اما تابهحال چنين چيزي مرسوم نبوده است.

ورود خبرگان به پرونده کاسپین، مشكلي را حل نميکند

او در پاســخ به اینکه با ارائه گزارش به مجلس خبرگان و دســتور پيگيري این مسئله به رئيسکل بانك مرکــزي، آیا ایــن گزارش به رفع مشــکلات ســپردهگذاران کاسپين منتهي ميشــود، ميگوید: ورود مجلس خبرگان بــه این ماجرا بعيد ميدانم بتواند این مشــکل را حل کند. مشــکلات کشور در حوزه اقتصاد بســيار زیاد است. به گزارش «شرق»، سپردهگذاران کاسپين در اسفندماه سال گذشته، در ساختمان مرکزی «کاسپين» سعادتآباد، چادر زده بودند تا توجه مســئولان را به رفع مشــکلات خود جلب کننــد. آنها در این تجمع با دردستداشــتن پلاکاردهایی خواســتار دسترسی بدون قيد و شرط به سپردههایشان و تعيينتکليف این مؤسسه مجاز متخلف ازسوي بانک مرکزی شدند.

توصیه ســیف به سپردهگذاران کاســپین: صبور باشید

پيشتر ولیاله ســيف، رئيسکل بانك مرکزی، خطاب به ســپردهگذاران کاسپين گفته بود: «صبور باشــيد». او اوایل بهمنماه در پاســخ به ســؤالی مبنیبــر تعيينتکليــف ســپردهگذاران مؤسســه اعتباری کاســپين و علت توقــف بازپرداخت وجوه بــه ســپردهگذاران این مؤسســه گفته بــود: هنوز حســابهای تعاونیهایی که در مؤسسه کاسپين ادغام شــدهاند به این مؤسسه منتقل نشده است. سيف گفته بود: اولين قدم این است که حسابهای این تعاونیها به مؤسســه کاسپين وارد شود و بعد مؤسســه بتواند ایفای تعهــد کند.رئيس کل بانک مرکــزی گفت: مدلی کــه بانک مرکزی پيشــنهاد کرده بود این است که تکتک تعاونیهای ادغامی داراییهــا و بدهیهای خــود را بــه هيئتمدیره کاســپين اعلام کنند؛ بعد از آن آغاز ایفای تعهدات در این مؤسســه آغاز شود.ســيف از مردم خواسته بود صبور باشــند و اجازه دهند که کاســپين تمام وجــوه را تحویل بگيرد و نســبت بــه بازپرداخت تعهداتش اقدام کند.گفتنی اســت، ولیاله سيف، رئيسکل بانک مرکــزی، همواره مردم را به دوری از ســپردهگذاری در مؤسســات مالــی غيرمجاز و ســپردهگذاری در بانکها و مؤسسات مجاز تشویق میکــرد.در ادامــه اعتراضهــا، رئيــسکل بانک مرکزی، اعلام کرده بود مؤسســه کاسپين شعبهای در کشــور نداشــته و اصولا نباید نسبت به دریافت سپرده اقدام میکرد، اما مردم میگویند در مؤسسه کاســپين افتتاح حســاب کــرده و پولهایمان را در این مؤسســه گذاشتيم، نه هشت تعاونی منحله در آن! بانــک مرکزی در حالی از مشــروطبودن مجوز مؤسسه کاسپين ســخن میگوید که حدود سه ماه پيش تبليغات متعدد مؤسسه مجاز کاسپين از تمام شبکههای سراسری در حال پخش بودند و در آرشيو سيما مستندات آن موجود است.سؤالی که از بانک مرکزی باید پرسيد آن است که آیا این تبليغات براي شــعبههایی بدون حق ســپردهپذیری بوده است یا آنکه صرفا در ادامه همان سلسلهاشتباهات سهوی بانــک مرکزی اســت؟!هرچند بانــك مرکزی مصر است که به مردم اطلاعرســانی کرده، اما عملکرد ناهماهنگ صداوســيما و تبليغ این تعاونی )بدون مجوز برای نصب تابلو( موجب جلب اعتماد مردم و ســپردهگذاری آنها در مؤسسه کاسپين شده است که این امر را بهخوبی میتوان به عدم نظارت بانك مرکزی نسبت داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.