ورود مشروط نیروهای مسلح در طرحهای اقتصادی

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: بحــث داغ دیروز ســتاد فرماندهــي اقتصاد مقاومتي، بر ســر حضور نيروهاي مســلح و نهادهاي عمومــي و غيردولتــي در طرحهاي اقتصــادي بود. رئيــس ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتــی در این نشســت، بــر تدوین دســتورالعمل لازم بــرای تأمين امنيت ســرمایهگذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح آن بــرای تصميمگيری در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی تأکيــد کــرد و از معاونت حقوقی رئيسجمهوری نيز خواســت در اســرع وقت قوانين مزاحــم و مقرراتــی را کــه مخــل فعاليــت بخش خصوصی هستند، با مشارکت و همکاری دستگاههای مربوطــه شناســایی و به ســتاد ارائه کند. اســحاق جهانگيري همچنين تأکيد کرد با توجه به ظرفيتهای خوبی که نهادهــای عمومی غيردولتــی و نيروهای مســلح دارنــد، از حضور آنــان در اجــرای طرحها و برنامههای اقتصادی اســتقبال میکنيــم. بااینحال باز هم تأکيد کرد: این حضــور نباید با فعاليت بخش خصوصــی تداخل داشــته باشــد.به گــزارش پایگاه اطلاعرســانی معاوناول رئيسجمهوری، اســحاق جهانگيری ظهر روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتــی با اشــاره به ابلاغ دســتورالعمل رئيسجمهوری به معاوناول، بهعنوان رئيس ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتــی و تعيين برخی وظایف برای شتاببخشــيدن به رونق توليد و اشتغال کشور و نيز ابلاغ دســتورالعملهای جداگانــه به برخی از دســتگاههای اجرائی در همين ارتباط افزود: استفاده حداکثــری از ظرفيتها و توانمندیهــای بنگاههای بــزرگ و بهحداقلرســاندن تداخل غيرســازنده بين بنگاههــای خصوصــی و غيرخصوصــی در مســير رقابتیکــردن فعاليتهــای اقتصادی کــه از جمله دســتورهای رئيسجمهوری به معاوناول است، باید بــه صورت دقيق مــورد توجه قرار گيرد و جلســاتی برای نحــوه اجرائیکردن این دســتورها برگزار کنيم. جهانگيری با اشــاره به جلســات متعدد برگزارشــده از ســوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی نحوه مشارکت نيروهای مســلح و نهادهای عمومی غيردولتی در اقتصاد کشور، خواســتار ارائه نتایج این بررسی در یکی از جلســات ستاد شد و اظهار کرد: در یکی از جلســات آتی، از نمایندگان نيروهای مسلح و نهادهای عمومی غيردولتی نيز دعوت به عمل خواهد آمد تا به نتایج و تصميمات مناسب، درخصوص نحوه مشارکت آنان در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق توليد و اشــتغال در سال جاری دست پيدا کنيم.وی با اشاره به بند نخســت دســتورالعمل رئيسجمهوری برای تحقــق الزامهای امنيتی، قضائــی و قانونی در زمينه تحقق شــعار ســال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ توليد و اشــتغال و نيز اهتمام ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بــرای حمایت از فعاليت بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی ایــران در حقيقت نماینده اصلی بخش خصوصی اســت و رئيس این اتاق نيز در اکثر جلسات تصميمگيری دولت حضور دارد و انتظار این اســت که اتاق بازرگانی، مطالبــات و نيازهای بخش خصوصی را برای حضور و فعاليت مؤثرتر در صحنه اقتصادی کشــور به ســتاد منعکس کند.جهانگيری با اشــاره به تأکيد رهبر معظم انقــلاب درباره رعایت الزامهای رونق توليد و اشتغال، از جمله تأمين امنيت سرمایهگذاری، افزود: بخش خصوصی برای فعاليت و افزایش سرمایهگذاری نيازمند برخی الزامها، از جمله تأمين امنيت روانی و امنيت سرمایهگذاری است و رفع قوانين مزاحم و مخل فعاليــت اقتصادی نيز از دیگر الزامهای فعاليت بخش خصوصی اســت که انتظار داریم اتاق بازرگانی این نيازها و الزامها را احصا و برای تصميمگيری در ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی به دبيرخانه ســتاد ارائه کند.رئيس ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی، بر لزوم تدوین دســتورالعمل لازم برای تأمين امنيت سرمایهگذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طــرح آن بــرای تصميمگيــری در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی تأکيــد کرد و از معاونت حقوقی رئيسجمهوری نيز خواســت در اسرع وقت، قوانين مزاحــم و مقرراتی را که مخل فعاليت بخش خصوصی هستند، با مشارکت و همکاری دستگاههای مربوطه شناســایی و به ســتاد ارائــه کند.جهانگيری ادامه داد: در کنار تلاش برای رفع مشــکلات بنگاهها و واحدهای اقتصادی راکد و نيمهفعال، باید بنگاههای اقتصادی موفق که ميزان فــروش، صادرات و تعداد نيروی انسانیشان زیاد است، شناسایی شوند و اولویت و امتيازاتی برای آنها قائل شویم تا بتوانيم بيشازپيش از ظرفيت ایــن بنگاهها در افزایش ســرمایهگذاری و تحقق رونق توليد و اشــتغال در سال جاری استفاده کنيم. وزیر دفاع و پشــتيبانی نيروهای مســلح نيز در این جلســه با بيان اینکه سياســتهای کلی اقتصاد مقاومتــی و سياســتهای اصل ۴۴ قانون اساســی، رویکرد و اولویتها را بهطور کامل روشن کرده است، گفت: دولت باید قاطعانه و با جدیت به دنبال اجرای این سياســتها باشد. در این جلســه معاون حقوقی رئيسجمهوری هم بر لزوم فراهمشدن بستر مناسب کســبوکار تأکيد کرد و افزود: بایــد موانع پيشِروی توانمندسازی بخش خصوصی برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.