تکرار بركناریها در بانک سرمایه

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: در تازهتریــن تغييرات اعمالشــده در بانک ســرمایه، محمدرضا خانی نيز برکنار شد.با تصميــم هيئتمدیره بانک ســرمایه و البته تأیيد بانک مرکزی، مدیرعامل بانک ســرمایه برکنار شد و عليرضا پویانشــاد جایگزین وی شــده اســت. تغييــرات مدیریتــی در بانک ســرمایه بــه روالی معمول برای آن در ســالهای اخير تبدیل شده و با توجه به شــرایط خاص این بانک و حواشیاي که از فســاد تا اختــلاس برای آن وجود داشــته، همواره مدیــران زیادی در فواصل زمانی کوتاه به این بانک رفتوآمــد کردهاند.خانی نيز در مهرماه سال قبل به بانک سرمایه آمده بود که در تازهترین تصميمــات مدیریتی قــرار به برکناری وی شــد. پویان شــاد که جایگزین وی شده نيز قبلا در بانک ایرانزمين سابقه فعاليت داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.