اَنگ مرجوعی بر هواپیمای نو

Shargh - - اقتصاد - سعید جلیلی . روزنامهنگار

درحالیکــه تحلیلگران تحویــل زودهنگام یک فرونــد هواپیمــای بویینگ 777 «ایــران ایر» را یک پیروزی برای دولت ایــران میدانند، منتقدان دولت بــا بهکاربردن کلمه «مرجوعی» بــرای هواپیماهای تــازهوارد، عامدانه و به طور ســازمانیافته به دنبال وارونه جلوهدادن این دســتاورد بزرگ و سوءاستفاده برای مقاصد انتخاباتی خود هستند.

هواپیمــای پهنپیکر بویینگ 777 یک ســفارش کنسلشــده هواپیمایــی «ترکیش ایرلاینز» اســت. عــدم توانایی تأمیــن مالی به دلیل افــت درآمد در پی حوادث ماههای اخیر کشــور همسایه، از جمله کودتــای نافرجام، شــرکت ترکیــهای را از خرید این جت دوربرد منصرف کرده اســت. «ســاج احمد،» تحلیلگر ارشد شرکت تحقیقات هوایی «استراتژیک ائرو ریسرچ» در مصاحبهای به «شرق» گفت: «اینکه ایرلاینها خریدی را کنسل کنند مایه تعجب نیست» .او ادامــه میدهد مفاد هر قرارداد هوایی با دیگری متفاوت اســت و معمولا کنسلشــدن سفارشــات علل متفاوتی دارند، اما ایــن یک رویه رایج در میان شــرکتهای هوایی اســت. به گفته قائممقام وزیر راه و شهرســازی، اصغر فخریه کاشــان، کارشناسان «ایرانایر » هماکنون در حال بررســی مشخصات این پرنده هســتند؛ به این معنی که خریــد این هواپیما هنوز قطعی نیســت و به نظر نهایی «هما» وابسته اســت. این در حالی اســت کــه به گفتــه تحلیلگر مؤسسه «استراتژیک ائرو ریسرچ» اگر ایران علاقهای به خرید هواپیما نشان ندهد، بویینگ برای فروشش بــه خطوط هوایــی مانند «امارات» یا شــرکتهای بــزرگ لیزینــگ هواپیمــا هیــچ مشــکلی نخواهد داشــت. بازار هواپیماهای درجهیــک مانند بویینگ و ایرباس بازاری پرتقاضاســت. این یعنی ایرلاینها باید مدتها در صف سفارشات جدید انتظار بکشند تا زمان تحویل محصولاتشــان فرا برسد. حال آنکه به نوشــته «رویترز» بازگشــت ایران به بازار صنعت هوایی دنیا، در حالــی اتفاق میافتد که ایرلاینهای دنیا به دلیــل نگرانی درباره اقتصاد جهانی و امکان ایجاد مــازاد ظرفیت مســافر، درحــال تجدید نظر در ســفارش جتهــای پهنپیکر هســتند . «رویترز» مینویســد: این روند تعدادی جت «استفادهنشده» شــامل هواپیماهــای ایربــاس تحویلدادهشــده را برای انتقــال به ایران با قیمت رقابتی در دســترس قرار داده که باعث شــده «ایرانایر» فهرست انتظار چندســاله معمول شــرکتهای هواپیماساز را دور بزند. در این میان، دولت با هوشمندی از این فرصت استفاده کرده و با تحویل زودهنگام هواپیماها زمینه بازگشــت ایران بــه اقتصاد جهانــی و تثبیت توافق هستهای بهعنوان یک دستاورد دیپلماتیک را فراهم کرده اســت. قرارداد هواپیمایی جمهوری اســلامی ایران با شــرکت آمریکایی بویینگ و کمپانی اروپایی ایرباس برای خرید 180 هواپیمای مسافری در کمال شگفتی جهانیان، راه را برای نوسازی صنعت هوایی کشــوری باز کرد کــه دههها به دلایل سیاســی در لیست سیاه شــرکتهای هوایی دنیا قرار داشت. اما پیشــرفت این قرارداد از این لحــاظ نیز حائز اهمیت اســت که میتوانــد کلید حل مشــکلات اقتصادی ایــران در عصــری باشــد کــه موضعگیــری مبهم رئیسجمهور آمریکا موجب ترس و انفعال بخشی از کمپانیهــای مهم بینالمللی و مؤسســات مالی شــده اســت. بانکها، از هراس تحریمهای آمریکا که در ســال ۲01۴ منجر به جریمــه ۹میلیارددلاری بانک فرانســوی «بیانپی پاریباس» شــد، از تأمین مالی میلیاردها دلار قــرارداد و تفاهمنامه که ایران پس از برداشتهشــدن تحریمها، با شرکتهای بزرگ بینالمللی امضا کرده طفره میروند. حتی در میان شرکتهای هوایی، هواپیماساز ژاپنی «میتسوبیشی ایرکرافت کوورپوریشــن » تا روشنشدن سیاستهای آمریکا از معامله با ایران چشم پوشیده است. محمد گرجی، معاون هواپیمایی آســمان در برنامهریزی و توســعه ناوگان، چندی پیش گفته بــود همزمان با تحلیف ترامپ، شــرکت ژاپنی مذاکرات خود با ایران را در نامهای به «آسمان» به حالت تعلیق درآورد تا تکلیف سیاســت ترامپ در ارتباط با ایران مشخص شود. تحویل اولین هواپیمای بویینگ میتواند چراغ سبزی به همه این مؤسســات باشد تا از همکاری با ایران مطمئن باشــند. بازار بکــر هوایی ایران آنقدر برای شــرکتی مانند بویینگ وسوســهانگیز است که با چنــگ و دندان برایش لابی کند. چندی پیش خبر تفاهمنامه اولیه این شرکت با هواپیمایی «آسمان» بــرایتأمیــن60بویینــگ مفســرانرا شــگفتزده کرد. تحلیلگر مؤسسه «استراتژیک ائرو ریسرچ» همچنین به «شرق» گفت: «این تفاهمنامه میتواند نشــانه تمایل ترامپ برای فهم بهتر و تأیید توافقات تجاری ایران باشــد. چرا او باید معاملهای که هزاران شغل در بویینگ و سرتاسر شبکه صنعت هوایــی ایالات متحــده به وجود مــیآورد به خطر اندازد؟ این کار واقعا عقلانی نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.