واریز یارانه سرپرستان خانوار اقشار آسیبپذیر

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

معــاون ســازمان هدفمندی از واریــز یارانه سرپرســتان خانوارهای کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی خبر داد و گفت: یارانه تمامی افرادی که نامشان از ســوی دستگاههای مذکور به سازمان اعلام شده، واریز شد.محمد سلیمانی گفت: یارانه سرپرستان خانوار اقشار آسیبپذیر کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، همزمان با واریز اولین یارانه نقدی سال ۹6، واریز شد.معاون سازمان هدفمندی یارانهها افزود: هرآنچه که در قالب فایل اســامی سرپرســتان خانــوار مشــمول افزایــش یارانه نقدی به ســازمان هدفمندی یارانهها ارسال شــده، به طور تماموکمال واریز شــده و اگر فردی از سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی، هنوز افزایش یارانه اعلامشــده را در حســاب خود دریافت نکرده، باید موضوع را از دســتگاههای مرتبط پیگیری کنــد.وی تصریح کرد: هیچ مــوردی وجود ندارد که از ســوی کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی به ســازمان هدفمندی یارانهها اعلام شده باشد و یارانه آن واریز نشده باشــد؛ بنابراین باید موضوع را از طریق کمیته امداد و بهزیستی پیگیری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.