تعطیلی 4 ساعته فرودگاه مهرآباد

Shargh - - اقتصاد -

مدیر روابطعمومی ســازمان هواپیمایی کشوری از تعطیلی چهارساعته فرودگاههای استان تهران در روز ۲۹ فروردیــن و به مناســبت روز ارتش خبر داد. به گزارش روابطعمومی سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفــرزاده اظهار کرد: بهمنظــور حفظ ایمنی همه پروازهای غیرنظامــی در فرودگاههای واقع در TMA تهران )فرودگاههای امامخمینی)ره(، مهرآباد و پیام( از ساعت 7:30 تا 11:30 روز ۲۹ فروردین هیچ پروازی اعم از باری و مســافری انجام نمیشود.وی با اشــاره به صدور اطلاعیه هوانــوردی Notam() مبنیبــر محدودیتهای پروازی اعمالشــده گفت: همچنین دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در نامهای به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی، بر اطلاعرســانی بهموقع به همه مســافران و انجام هماهنگیهــای لازم با فرودگاههــای مربوطه تأکید کرده است.مدیر روابطعمومی ســازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه در مدت مذکور، مسافران از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند، افزود: مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند برای پروازهای داخلی با شماره تلفن 1۹۹ و برای پروازهای خارجی با شماره تلفن 0۹633 تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.