احتمال سرریزشدن سدهای تهران

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

بارندگیهای اخیر موجب شده ۴۲ درصد حجم ســدهای تهران پر شود که در مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، اما پیشبینی میشــود در ماههای آینده حتی شاهد سرریزشدن سدهای تهران باشیم.اکنون ۲۹۴ میلیون مترمکعب آب پشت ســد طالقان، 1۴1 میلیون مترمکعب آب پشت ســد امیرکبیر، 183 میلیون مترمکعب پشت سد ماملو، ۲۴ میلیون مترمکعب پشت سد لار و 58 میلیون مترمکعب آب پشــت سد لتیان جمعآوری شــده اســت.پیشبینیها حاکی از این است که تا پایان خرداد صددرصد مخازن سدها پر شود و پس از آن شاهد سرریزشــدن سدها )بهجز سد لار که با مشکل فرار آب مواجه است( باشیم.همین مسئله نیز موجب شــده مسئولان آبی به مردم در استفاده از طبیعــت و اتراقکردن در اطــراف رودخانهها در روزهای آینده به دلیل احتمال افزایش روانآبها و سیلاب هشدار بدهند که این مسئله در رودخانههای کــن، دارآباد، فرحــزاد و رودخانههای شهرســتان فیروزکوه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.