9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

وزیر خارجه ایران: معاهدات 1921 و 1940 مبنای رژیم حقوقی دریای خزر است

راهچمنی، رئیس شورای عالی حزب همبستگی: رئیس دولــت اصلاحات به جای راهانداختن ســتاد ائتلاف حزب تأسیس کند

حدادعادل: مشــکلات را از طریق قانونگذاری و نظارت برطرف میکنیم

عمرو موســی، دبیرکل اتحادیه عرب خطاب به ســران عرب: گزارشهای آمریکا دروغ است با ایران مذاکره کنید

سرتیپ آشــتیانی، جانشــین فرمانده کل ارتش: ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران بــه مدرنترین تسلیحات مجهز شده است

پرویز مشرف، رئیسجمهور پاکستان پیشنهاد داد: احداث خط لوله گاز بین ایران پاکستان و چین

هشدار آشــتیانی، فرمانده ارشــد ارتش ایران به اســرائیل: در صورت هرگونه تحرک از سوی اسرائیل آمادهایم او را از صحنه گیتی حذف کنیم

نماینــدگان مجلس بــا طرح اصــلاح آییننامه داخلی مجلس که براساس آن رأیگیری نمایندگان از این پس علنی میشود مخالفت کردند

علل افزایــش قیمت مســکن از نگاه ســازمان بازرســی: سیاســتهای ســلیقه کوتاهمــدت و غیرکارشناسی

توصیه شــهابالدین صدر، دبیــر اجرائی جبهه متحــد اصولگرایان بــه اصولگرایان: بــرای انتخاب رئیس مجلس از یک فهرست واحد حمایت کنید

محمد خوشچهره: پرونده موســویان برخورد با یک جریان است

رئیسجمهور سوئیس از توافق چندمیلیارددلاری گازی با ایران دفاع کرد

وزیر خارجه: هر تفاهمی درباره خزر باید با توجه به توافقات گذشته باشد

رئیسجمهــور در دیدار وزیــر خارجه مالاوی بر ضرورت تلاش برای تغییر شــرایط ظالمانه جهانی تأکید کرد

ســفیر ژاپن در دیدار با دبیر شــورای عالی امنیت ملی: ایران نقش کلیدی در تحولات منطقه دارد

علی ســعیدلو، معــاون رئیسجمهــور در امور اجرائی: مدیریت پویا کشور را متحول کرده است

وزیــر دفــاع در واکنش بــه اظهــارات همتای آمریکایی: درخواست مکرر آمریکا برای مذاکره ناشی از استیصال است

ســجادی، ســخنگوی جبهه پیروان خط امام: از فهرست جبهه متحد اصولگرایان حمایت میکنیم

عمروموســی: حتــی یــک گــزارش مبنــی بر نظامیبودن برنامه هستهای ایران وجود ندارد

مهدویکنی: کاندیداهای ریاست مجلس، رقابت حذفی را کنار بگذارند

دبیــر کل حــزب اعتماد ملی: به جــای مدیریت جهان به فکر معیشت مردم باشیم

یحیوی، رئیــس هیئت ایــران در بینالمجالس: آمریکا بزرگترین تهدید امنیتی است

ســخنگوی وزارت خارجــه: حضــور ایــران در شانگهای، کمک به تقویت صلح جهانی است

طلایینیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجــی: راهبرد دائمــی کشــورهای خلیجفارس تعامل موازی با ایران، آمریکا و اسرائیل است

فلاحتپیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی: بسته پیشــنهادی ایران، حــاوی یک نســخه عملیاتی از نامههای رئیسجمهور به سران کشورهاست

حداد عادل: نان به نرخ روز خوردن با اصولگرایی فاصله دارد

ســلطانیه، نماینده ایران در آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی با مثبت و ســازنده خواندن دور ســوم مذاکرات هســتهای در تهران: آژانس هیچگاه بحث تعلیق را مطرح نکرده است

سیدشمسالدین حسینی با حکم رئیسجمهور دبیر کارگروه تحولات اقتصادی شد

ســخنگوی وزارت خارجه: تــرور چهار دیپلمات ایرانی در بغداد اقدامی جنایتکارانه است

وزیــر دفاع: اســرائیل ضعیفتر از آن اســت که بخواهد به ایران حمله کند

داوود دانشجعفری، وزیر سابق اقتصاد: کشاندن سرمایه دولت به مناطق مختلف کشور نتیجه مثبتی ندارد

احمدینژاد: تلاش برای تغییر شــرایط ظالمانه جهان ضروری است

نجار، وزیر دفاع: راهبرد دفاعی ایران امنیتسازی برای مقابله با تهدیدات است

رئیــس مجلس: انتظارم مردم تلاش مســئولان برای حل مشکل گرانی است

اســحاق جهانگیــری، نامــزد اصلاحطلــب انتخابات مجلس هشــتم: بهترین شــیوه اصلاحات انتخاباتاست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.