نقش از محکومسیوکارتهیئهتاهایینظارب ستیرانتخاسباتیشورادیر شهارچی حسرتا؟زصلاحیتها

Shargh - - سياست -

شــرق- فرزانه آئینــی: این روزها خبرهــای زیادی درباره ردصلاحیت برخــی چهرهها و اعضای فعلی شورای شهر که داوطلب شرکت در انتخابات پنجمین دوره شورای شــهر تهران شدهاند، در فضای مجازی دستبهدست و در کمترین زمان ممکن هم به اخبار پرخواننده رسانههای مجازی بدل میشود. به همین بهانه با علیرضا رحیمی، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران، گفتوگو کردیم و از او درباره ســازوکارهای این هیئت برای بررســی صلاحیت داوطلبان ورود به پنجمین دوره شورای شهر پرســیدیم. او با تأکید بر محرمانهبودن نتیجه بررســیها و احکام هیئتهای نظارت درباره احــراز صلاحیت افراد، همــه گمانهزنیها را درباره تأیید یــا ردصلاحیت برخــی کاندیداهــا، رد کرد و گفت: «ملاک کار ما قانون شوراهاســت و هیچچیز نمیتواند این ملاک را تغییــر دهد و ارزیابیهای ما را جابهجا کند». ملاک تشخیص هیئتهای نظارت، نقش محکومیتهای سیاسی و حوادث 88 در احراز صلاحیتها و شــایعات دربــاره ردصلاحیت برخی سلبریتیهای فرهنگی – ورزشی، محور گفتوگوی ما با رحیمی است.

اینروزها که پروندههــای داوطلبان ورود به انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران از سوی هیئتهــای اجرائی یا همان مراجــع چهارگانه به هیئت نظارت ارائه شــده، اخبار غیررسمی زیادی درباره سبک و دســتورالعمل هیئت نظارت برای احراز صلاحیت افراد منتشــر شــده است. لطفا درباره چگونگی عملکرد هیئــت اجرائی در احراز یا احرازنشدن صلاحیت کاندیداها توضیح دهید؟

کار بررسی صلاحیتها اساسا از هیئتهای اجرائی کلید خورد و تا چهارشنبهای که گذشت، در اختیار این هیئتها بود. اکنون گزارشهای مبســوط و مدون این هیئتها جمعآوری و به هیئت اجرائی ارسال شده تا مســیر بررسی صلاحیت داوطلبان وارد مرحله نهایی شود. درحقیقت، این مسیر روندی زمانبر دارد و باید هیئتهای نظارت گزارشهای رسیده را بررسی کند و در نهایــت در نامهای محرمانه به فرمانداریها اعلام کند تا فرمانداریها هم بر اســاس برنامه مدونی که از ســوی ســتاد انتخابات وزارت کشــور تعیین شده، بتواننــد در روز دوم اردیبهشــت، نتیجــه بررســیها را در قالــب نامههــای محرمانه بــه داوطلبان اعلام کننــد. پس از این، باز هم فرصــت چهارروزهای برای بررســی شــکایتهای داوطلبانی که صلاحیتشان احراز نشــده، در نظر گرفته شــده است و در پایان این چهار روز، کار بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر پیشِرو رسما پایان مییابد.

فقط گزارش مراجع چهارگانــه؛ یعنی وزارت اطلاعــات، نیــروی انتظامی، دادســتانی و ثبت احوال، تعیینکننده صلاحیت داوطلبان اســت یا عامل دیگری هم میتواند در بررسی صلاحیتها تغییری ایجاد کند؟

قطعــا نظــرات و گزارشهــای ارســالی مراجع چهارگانه یا همان هیئتهای اجرائی، مهم است؛ اما این گزارشها تنها ملاک بررســی صلاحیت داوطلبان نیست؛ بلکه ملاک اصلی احرازشــدن یا احرازنشدن صلاحیتها، تشــخیص خود هیئت نظارت است که این تشخیص میتواند برخاسته از گزارش هیئتهای اجرائی باشد یا تشخیص خود هیئت نظارت.

ملاکهای تشخیصی هیئت نظارت چیست که بر اساس آن میتواند مستقل اعلام نظر کند؟

قانون انتخابات شــوراهای شهر و روستا و بایدها و نبایدهایی کــه در ضوابط این قانــون آمده، ملاک عمل هیئت نظارت اســت. بــه این معنا کــه ما بر اســاس اختیاراتی که قانون شوراها بهویژه ماده 26 ایــن قانون، به هیئــت نظارت محول کــرده، درباره صلاحیت داوطلبــان تصمیم میگیریم. بر اســاس ماده 26 قانون شورا، انتخابشوندگان هنگام ثبتنام باید دارای شــرایطی مانند تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن 25 ســال تمام، اعتقاد و التزام عملی به اســلام و ولایــت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران و نداشــتن محکومیت قضائی باشند که از مهمترین آنهاســت و بهواســطه این الزامات اســت که ما در هیئت اجرائی دربــاره احراز صلاحیت افراد تصمیم میگیریم.

اشــاره کردید که نداشــتن محکومیت قضائی یکی از الزامات برای احــراز صلاحیت داوطلبان انتخابات شــوراهای شــهر و روستاست؛ با توجه بــه اینکه بر اســاس قانون، محکومیت سیاســی محرومیت سیاســی ندارد، آیا اتهامهای سیاسی افــراد و محکومیتهای سیاســی آنهــا میتواند مانعی برای تأیید صلاحیت آنها باشد؟

نــه؛ قاعدتــا مــوارد سیاســی نمیتوانــد باعث احرازنشدن سیاسی باشد؛ مگر اینکه محکومیت مؤثر داشته باشند.

منظورتان از محکومیت مؤثر چیست؟

منظــور از محکومیت مؤثر، این اســت که فرد به تحمل دو سال حبس مستمر محکوم شده باشد.

با این اوصــاف، احکامی که پــس از حوادث انتخابــات دهمین دوره ریاســتجمهوری برای برخی فعال سیاســی- اجتماعی صادر شد، شامل

این محرومیت میشــود و میتواند فاکتوری برای ردصلاحیت داوطلبان باشد؟ مــن قبلا هم اعلام کــردم که حوادث ســال 88، نمیتوانــد به خودی خود عاملــی برای ردصلاحیت افراد باشــد. مثلا اینکه بنای ما در هیئتهای نظارت این اســت که افراد را بهخاطر اینکه در ســال 88 در ســتاد انتخاباتی کاندیدایی فعــال بوده یا عضو فعال فلان حزب بوده کــه در این انتخابات فعال بودهاند و کارشان قانونی بوده، ردصلاحیت نکنیم. چون فرد کار خلاف قانونی نکرده است.

اما برخــی از فعــالان حزبی- ســتادی پس از انتخابــات 88 بــه حبسهــای بلندمدت هم محکوم شدند، نگاه هیئت نظارت به این دست از داوطلبان چیست؟

همانطور که گفتم، اگر فــردی محکومیت مؤثر؛ یعنی تحمل مستمر دو سال حبس را نداشته باشد، از نظر ما مشکلی برای تأیید صلاحیت ندارد.

اشــاره کردید بررسی صلاحیت افراد از شنبه – 26 اردیبهشــت – رسما در هیئت نظارت بهعنوان اصلیترین مرجع احراز یا احرازنشدن صلاحیتها شروع شده است؛ اما دو، ســه روزی میشود که خبرهای بســیاری درباره برخی داوطلبان شورای شــهر تهران بهگوش میرســد. منبع ایــن اخبار چیست و به نظرتان درخور اعتنا هستند؟

متأســفانه شــاهد رواج برخــی شــایعات و گمانهزنیهــا دربــاره ردصلاحیت برخــی افراد که عمدتــا از چهرههای مشــهور و صاحبنام شــهرها هســتند، به گوش میرســد که انصافا درست نیست و در حد همان گمانهزنیهاســت. من برای چندمین بار تأکید میکنم تنها منبع رسمی تأیید یا ردصلاحیت داوطلبان شورای شهر، فقط هیئتهای نظارت است که گزارشهای آنها هم محرمانه اســت و قرار نیست فرد به فرد ارائه شود؛ بلکه در قالب نامهای محرمانه به فرمانداریهای ارائه میشــود و فرمانداریها هم آنها را به افراد تحویل میدهند.

ریشه گمانهزنیها کجاســت و به نظرتان چرا قدرت میگیرند؟

بالاخره از تبعــات انتخابات و فضــای انتخاباتی دستبهدستشدن همین شــایعات است؛ اما من به آنهــا که اخبــار انتخابات را دنبــال ميکنند، توصیه میکنم خبرها را از منبع رســمی دنبال کرده و خیلی به گمانهزنیهای انتخاباتی توجه نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.