انتخاب رئیس کمیته بازرسی انتخابات شوراهای تهران

Shargh - - سياست -

فاطمه ســعیدی، نماینده تهران بهعنوان رئیس کمیته بازرســی انتخابات شــوراهای اســتان تهران انتخاب شد. با پیشنهاد کمیته بازرسی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شــوراهای اسلامی شهر و روســتا و به اســتناد ماده 59 و بند ج ماده 61 قانون تشــکیلات، وظایف و انتخابات شــوراهای اســلامی کشــور و انتخابــات شــهرداران، فاطمه ســعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسلامی به عنوان رئیس کمیته بازرســی اســتان تهران انتخاب شــد. بهرام پارســایی، رئیس کمیته بازرسی و امور اســتانها در حکمی از ســعیدی خواست نسبت به انجام امــور محوله در چارچــوب قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر اقدامات لازم انجام شــود. عضو هیئت نظارت بر انتخابات شــوراها در استان خوزستان، گفت: فعالیت زودهنگام تبلیغاتی داوطلبــان عضویــت در انتخابــات شــوراها قطعا برخلاف قانون انتخابات بوده و هیئتهای نظارت با چنین اقداماتی برخورد میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.