تکذیب گمانهزنیهای انتخاباتی سایتها

Shargh - - سياست -

محمدرضا بادامچی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شــهر تهران، از ارسال نتیجه بررسی صلاحیتها به هیئت اجرائی اســتان تهــران در اول اردیبهشت خبر داد. او با اشــاره به زمان قانونی اعلام نتایج صلاحیتها در هیئت نظارت گفت: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر تهران، ری و تجریش طبق جدول زمانبندی تا تاریخ 31 فروردین ماه مهلت دارد به پروندههای ارسالی هیئت اجرائي رسیدگی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.