هماهنگی هیئتهای نظارت با وزارت کشور

Shargh - - سياست -

محمدجواد کولیونــد، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسلامی استان البرز، گفت: براساس ماده 48 نظر هیئتهای اجرائي با تأیید هیئتهای نظارت معتبر میشود. وی افزود: با وزارت کشور هماهنگیهای لازم را انجام دادیم تا پروندهها از هیئتهای اجرائي به هیئتهای نظارت ارســال شود، زیرا اگر هیئتهای نظارت، پرونده را در اختیار نداشته باشند، نمیتوانند تعیین تکلیف نهایی را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.