چرا باید بشار اسد بماند؟

Shargh - - جهان - تاراس کویزو . کارشناس روابط بینالملل

اســتفاده از تسلیحات شــیمیایی در درگیریهای سوریه، ایالات متحده را بر آن داشت تا برای نخستین بــار از زمان آغاز جنــگ در این کشــور علیه مواضع نیروهای دولتی سوریه دست به اقدام نظامی بزند.

ســام هیلر در مقالهای در فارینافرز به ما یادآوری میکند که «ایالات متحده دلیل قانعکنندهای برای این حمله داشته است: جلوگیری از استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم سوریه و احیای مجدد هنجارهای بینالمللی علیه اســتفاده از تســلیحات شــیمیایی، هنجارهایی که به گفته هیلر از سال 2013 از میان رفته اســت». ســام هیلر با این حال احتیاط را نیز از دست نداده و تأکید میکند کــه «هرگونه اقدام نظامی باید تنها در جهت ممانعت استفاده از تسلیحات شیمیایی باشد و نه تغییر رژیم سیاسی». ایالات متحده نزدیک بــه دو دهه پیش در رأس یک ائتلاف نظامی به عراق حمله و دولت صدام حســین را در این کشور به بهانه دراختیارداشتن تسلیحات کشتارجمعی سرنگون کرد. هیچگاه هیچ تســلیحات کشــتارجمعی در این کشور یافت نشد و به همین دلیل لفاظیهای ایالات متحده دربــاره اهداف اســتراتژیک از این حمله به ســرعت جای خود را به ترویج دموکراســی و ملتســازی در خاورمیانه داد.

از آنجا کــه در ایــالات متحده بنیادهــای ترویج دموکراسی متعددی وجود دارد، حمایت سازمانی از رویکرد ملتســازی دور از ذهن نیست، بنیادهایی که دامنه فعالیت خود را از زمان دولت دونالد ریگان که بنیاد «موقوفه ملی برای دموکراســی» در سال 1983 تأســیس کرد، بهطور چشمگیری گســترش دادهاند. رویکرد جدید دولت آمریکا به معنی تضمین تخصیص بودجهای ســنگین برای ترویج دموکراسی در عراق و البتــه خاورمیانه بود؛ به همین دلیل از موج بهارهای عربی در منطقه اســتقبال کرد چراکه این تحولات را نشانهای میدانست از اینکه آمریکا در سمت درست تاریخ ایســتاده و مســیری که در پیش گرفته، درست است. در آن زمان اتحادیه اروپا نیز تلاش کرد حلقهای از «کشورهای دوســت» را در امتداد مرزهای جنوبی و شــرقی خود ایجاد کند. اما نتیجه ترویج دموکراسی و ملتســازی در مرزهای جنوبی اروپا یعنی در مصر، لیبی و سوریه یک فاجعه تمامعیار شد و همین مسئله ما )اروپا( را واداشــته تا در حمایت از سرنگونی بشار اســد در ســوریه احتیاط پیشــه کنیم. در مصر گروه اخوانالمسلمین به قدرت رسیدند. اما محمد مرسی رئیسجمهور برآمده از اخوان در جریان یک کودتا به وسیله ارتش از کاخ ریاستجمهوری به زندان رفت. گفته شــده در جریان این کودتا حداقل 700 نفر جان خود را از دست دادند. لیبی و سوریه نیز پس از عراق وارد یــک دوره از هرجومرج بیپایــان و رقابتهای خونین گروههای افراطی ضدغربی برای کسب قدرت شدند، گروههایی که اغلب از طرف کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه حمایت مالی و تسلیحاتی میشوند.

با نگاهی به آنچه بــر خاورمیانه رفته، میتوانیم نتیجه بگیریــم که زمان کنترلکــردن لابیهای بنیاد «ترویج دموکراســی واشــنگتن» فرا رســیده اســت. تحولات چند ســال اخیر نشان داده که فقط دو گزینه وجود دارد: کشورهای پایداری که از سوي قدرتمندان خودکامه اداره میشــوند یا کشورهای بیثباتی که به وســیله گروههای افراطی ضدغربی اداره میشوند. با وجود نگرانیهایی که نسبت به استفاده از تسلیحات در جنگ سوریه وجود دارد، چهار نکته تاریخی را نباید فراموش کرد:

نخست، با وجود ناخوشــایندبودن صدام حسین در گذشته و بشار اســد درحالحاضر، آنها هیچگاه از تسلیحات شیمیایی علیه ایالات متحده و اتحادیه اروپا استفاده نکردند. این رهبران قدرتمند هیچگاه تهدیدی برای امنیت داخلی دموکراسیهای غربی نبودهاند.

دوم، سیاستهای کوتهبینانه غربی که نتیجهاش ایجاد مناطق خالی از قدرت بوده، روسیه را قادر کرده تــا نفوذ خود را در خاورمیانه گســترش دهد. ضعف باراک اوباما، سیاستهای متناقض او و ترسیم خطوط قرمــز جعلی در ســوریه باعث شــد ولادیمیر پوتین، همتای روس او، فرصت این را داشته باشد که بهعنوان یک ابرقدرت بار دیگر در خاورمیانه قدرتنمایی کند. روســیه ممکن است حتی تجربه خود را در سوریه در لیبی نیز دنبال کند.

سوم، قتلعامهای گســترده گروههای افراطی در سوریه و مناطق دیگر خاورمیانه این منطقه را عمیقا دستخوش ناآرامی کرده و این بیثباتی امروز با هجوم بیامان مهاجران و ظهور سیاســتمدارانِ پوپولیستِ اسلامهراسِ راســت افراطی به اروپا نیز سرایت کرده است.

ملیگرایان و راستگرایان نئونازی متحدان پوتین در اروپا هســتند و هدف تمامی آنها نابودی اتحادیه اروپا اســت. ماریــن لوپن، رهبر حزب تنــدرو «جبهه راست ملی» فرانسه که اخیرا نیز به روسیه سفر کرده، این شــانس را دارد که در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه به پیروزی برسد.

چهارم، گروههای تروریستی در سوریه غیرسنیها از جمله شیعیان، علویها، مسیحیان، ایزدیها، کردها و ارمنیها را ربوده، شکنجه و قتلعام میکنند. داعش تاکنون بیش از هفت هزار نفر را در عراق کشته و این به معنی جنایت علیه بشــریت است. سرنگونی بشار اسد و قدرتگرفتن هرچهبیشتر داعش به معنی ادامه و گسترش این جنایات خواهد بود.

منبع: هیل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.