اعتصاب غذای بیش از هزار فلسطینی

Shargh - - جهان -

صدها نفر از زندانیان فلســطینی همزمان با روز «اســرای فلســطینی» در بازداشــتگاههای اسرائیل دست به اعتصاب غذا زدند.

براســاس گزارشها این زندانیان در پی اعتصاب غذای مروان برغوثی، سیاستمدار فلسطینی دست بــه اعتصاب غــذا زدهاند. این اعتصــاب گروهی در اعتراض به شرایط زندانیان فلسطینی صورت گرفته است. اسیران فلسطینی تمامی مواد غذایی موجود در سلولهایشــان را در راســتای این اعتصاب بیرون گذاشــته و اعتصاب غذای خود را آغــاز کردند. آنها فهرست خواستههایشــان را به اداره زندانهای این رژیم تحویل دادهاند که شــامل امکان دیدار این اسرا با خانوادههایشان هر دو هفته یکبار و عدم لغو آنها به هر دلیلی میشود. آنها همچنین خواستار بهبود شــرایط پزشــکی زندان و درمان بهموقــع زندانیان شدند.

ســازمان مرکزی زندانهای اسرائیل اعلام کرده اســت که نزدیک به هزار و 200 زندانی فلســطینی به ایــن اعتصاب پیوســتهاند، اما منابع فلســطینی ایــن تعداد را هزارو 300 نفر و بعضی ســازمانهای عامالمنفعه فلســطینی این تعداد را حتی بیشتر هم اعلام کردهاند.

مــروان برغوثی سیاســتمدار و فرمانده نظامی فلســطینی عضو جنبش فتح است که از سال 2002 به اتهام قتل چهار اســرائیلی و یک تبعه یونانی در اسرائیل زندانی اســت و به حبس ابد محکوم شده است. موضوع زندانیان فلسطینی در بازداشتگاههای اســرائیل یکی از موارد اصلی تنش بین دو طرف در ســالهای اخیر بوده است و ترس آن میرود که این اعتصــاب به افزایش تنشها در کرانه باختری منجر شود.

به گفتــه گروههــای مدافــع حقــوق زندانیان فلســطینی، تا پایان ســال گذشــته میلادی، حدود هفت هــزار فلســطینی در زندانهای اســرائیل در بازداشــت بودند. اداره امور زندانهای رژیم اسرائیل هم در واکنش به اعتصاب غذای اســیران فلسطینی تهدید کــرد مجازاتهایی را تــدارک خواهد دید که شــامل انتقال تمامی اســیران بــه زندانهای نقب میشــود. اداره امور زندانها در بیانیهای تأکید کرد برای برخورد با اســیران اعتصاب غذاکرده براساس تجربههای گذشــته توانایی دارد. اداره امور زندانها هشــدار داد: اســیرانی که تصمیم گرفتند دست به اعتصاب غذا بزنند باید عواقب این کار را نیز متحمل شوند. درهمینحال وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل تهدید کرده کــه مذاکره با اســیران صورت نخواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.