پايان صبر راهبردی در مقابل کرهشمالی

Shargh - - جهان -

همه شواهد از پایان “صبر راهبردی” باراک اوباما در قبال کره شــمالی حکایت دارد. در روزهای اخیر تحرکات در شبه جزیره کره افزایش یافته و اظهارات سیاســتمداران آمریکایی نیــز از دوران جدیدی در رویکــرد ایــالات متحده در قبال کرده شــمالی خبر میدهد. مایک پنــس، معاون رئیسجمهور آمریکا، تأکید کرده است که «دوران صبر راهبردی» کشورش در مقابله با کرهشمالی پایان یافته است.

پنس این ســخنان را روز گذشته در منطقه حایل بین کرهجنوبی و همسایه شمالی آن کشور )موسوم به دیامزِد( و در خلال بازدیدش از کرهجنوبی اظهار کرده است. دیدار پنس از این منطقه در حالی انجام شده اســت که تنش در شــبهجزیره کره و بهویژه با افزایــش درگیرهای لفظی بین کرهشــمالی و آمریکا وارد مرحله تازهای شــده است. پنس یکشنبهشب و دو روز پس از آزمایش ناموفق یک موشــک از سوی کرهشمالی وارد سئول، پایتخت کرهجنوبی، شد. این موشک در مراســم صدوپنجمین سالگرد تولد اولین رهبر این کشور آزمایش شد.

ســاعاتی پیش از سخنان پنس، همچنین گزارش شــد که ژنرال مک مستر، مشــاور امنیت ملی ارشد کاخ ســفید، گفته اســت با همکاری چیــن در حال بررسی گزینههای مقابله با کرهشمالی هستند.

ژنرال مک مستر به شبکه خبری اِیبیسی گفت که آمریــکا و چین درباره لزوم تغییر وضعیت فعلی همنظرند. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا هم پیشتر گفته بود چین با آمریکا در این زمینه همکاری میکند. پکن که بزرگترین متحد پیونگیانگ اســت، از سوی واشــنگتن برای اعمال نفوذ بر کرهشمالی و تغییر رویه این کشور تحت فشار است. اظهارات روز یکشنبه مک مستر اولین تأیید رسمی درباره همکاری دو کشور برای مقابله با کرهشمالی است.

درهمینراســتا یکــی از خبرگزاریهای رســمی کرهجنوبــی از قول منابع دولتی این کشــور گزارش داد، ســه نــاو هواپیمابــر آمریکا، یــواساس کارل ویلسون، یواساس رونالد ریگان و یواساس نیمیتز قرار اســت در روزهای آتی وارد دریای ژاپن شــوند. واشنگتن و سئول در حال بحث درباره رزمایشهای مشترک هســتند که این سه ناو هواپیمابر نیز در آنها شرکت دارند.

انتظار میرود ناو هواپیمابر کارل ویلسون در 25 آوریل ســال جاری میلادی وارد دریای ژاپن شــود و دو نــاو دیگر نیز به آن بپیوندنــد. ناو هواپیمابر کارل ویلســون در کنار یگانی از ناوهای آمریکایی در اوایل آوریل ســال جاری میلادی از واشــنگتن به ســمت شبهجزیره کره حرکت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.