عملیات جدید نیروهای عراقی در موصل

Shargh - - جهان -

درحالیکه نیروهای پلیس فــدرال عراق بعد از چندین هفته وقفه دســت به عملیــات جدیدی در منطقــه قدیم موصــل زدهانــد، فرماندهی عملیات «نینوا میآییم» اســتفاده داعــش را از خمپارههای حاوی مواد شــیمیایی ســمی در غرب موصل تأیید کرد. به گزارش ســومریه نیوز، نیروهای عراقی تقریبا حدود یک ماه است پیشروی چندانی در غرب موصل نداشــتهاند؛ بهطوریکه تانکها و خودروهای بزرگ آنها به دلیل تنگبودن خیابانها و محلههای غرب، قادر نیســتند وارد بخش قدیمی موصل شــوند؛ اما نیروهای پلیس فدرال روز یکشنبه دست به حملهای جدید در این بخش زدند تا بتوانند بر مناطق بیشتری در اطراف مسجد النوری دست یابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.