آغاز رزمایشهای ناتو در نزدیکی مرز روسیه

Shargh - - جهان -

رزمایشهــای بینالمللــی ناتــو روز گذشــته در لتونی آغاز شــد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این رزمایشهای ناتو با نام «ســپر تابســتانی» در منطقه آموزشــی آدازی در لتونی از روز گذشــته تا 30 آوریل برگــزار میشــود. براســاس بیانیه مرکــز فرماندهی نیروهای اســتونیایی، در این رزمایشهــا بیش از 200 سرباز اســتونی شــرکت کرده و در کل بیش از هزارو 200 ســرباز از لتونی، لیتوانی، اســتونی، آمریکا، کانادا، انگلیس، لوکزامبورگ، بلغارســتان، رومانی، اسلواکی، آلمان و سوئد حضور دارند. رزمایش سپر تابستان ناتو از سال 200۴ میلادی تاکنون همهساله برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.