گزارش«شر » درب «ط عبور رتحلیمليزگقشارهایرحياز ر اوحزاني» نقشه اصولگرایان

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت، مرجان توحيدی:

كه عشــق آسان نمود اول، ولی افتاد مشــكلها؛ این مصراع مناســبی اســت برای توضیح شــطرنج انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهــم. معادله این انتخابات روزبــهروز پیچیدهتر از آن چیزي میشــود كه در ابتدا به نظر ميرســید. شاید اگر در روزهای نخست ثبتنام نامزدها، تحلیلهایی كه ارائه میشــد، همه از شكلگیری یک دوقطبی مشخص میان روحانی-رئیسی حكایت داشت؛ اما خط خبری كه رسانههای اصولگرا از روز گذشته در دستور كار خود قرار دادند، گواه دیگــری میدهد. این خط، بیش از همه جا، در مصاحبه خبرگزاری تســنیم با محمد هاشــمی خود را نشــان میدهد. تسنیم روز گذشــته به نقل از محمد هاشمی نوشــت: «ممكن اســت روحانی به نفع من یا جهانگیــری كنارهگیری كند ». بــرادر رئیس فقید مجمع تشــخیص مصلحت كه در انتخابات ریاســتجمهوری ثبتنام كــرده، در گفتوگو بــا «ایرنا» ایــن نقلقول را تكذیــب و تأكید كــرد «نامــزد اصلی جبهــه اعتدال و اصلاحطلبان جناب آقای دكتر روحانی بوده و هســت.» خبرگزاری تسنیم در واكنش، فایل صوتی مصاحبه با او را بر خروجی سایت خود قرار داد.

ادامه در صفحه 2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.