رمزگشایي از نقشه اصولگرایان

Shargh - - سیاست -

در این فایل مصاحبهکننده برای رســیدن به مقصودی که خود را در تیتر خبر نشــان داده بود، ميپرســد: «شــایع شده شــما میخواهید به نفع روحانی کنار بروید؟» هاشمی اینگونه جواب میدهد: «دو جریان در صحنه هســت. بحث این اســت که ما رقابت درونجناحی نداریم.. من بهعنوان رقیب روحانی یا روحانی رقیب من، جهانگیری رقیب روحانی و بالعکس وجود ندارد. این بستگی دارد به عرصه انتخابات که چگونه باشــد و کی )چه کسی( حضور داشــته باشــد». حالا مصاحبهکننده به ســؤال اصلی خود میرسد: «یعنی حتی ممکن است که شما گزینه نهایی باشــید و آن دو بزرگوار کنــار بروند یا آقای جهانگیری باشــد یا آقای روحانی؟» و محمد هاشمی جواب میدهد: «ببینید هر احتمالی ممکن اســت. من میگویم مبنای ما رقابت درونجناحی نیست».

مصاحبهکننده ادامه میدهد: «اگه اینطور است چرا آقای جهانگیری کاندیدا شده» و هاشمی جواب میدهد: «ایشان هم همینطور بود. ایشان صریحتر اعلام کرد که برنامههایــش با آقای روحانی اختلافــی ندارد. مکمل همدیگر هســتند؛ حتی گفتند آمدند که توضیح بدهند که چگونه دولت را تحویل گرفتند؛ اما این نکته هست؛ نه در جناح راست و نه در جناح اعتدال و اصلاحطلب رقابت درونجناحی نخواهد بود. اینکه کی باشــد و کی شانسش بیشتر است، بستگی به عرصه نهایی انتخابات دارد» و باز مصاحبهکننده میگوید: «یعنی بســتگی به نظرسنجیها دارد:» و هاشمی جواب میدهد: «عوامل مختلف، دیگر. فقط نظرسنجی هم نه».

توضیح تسنیم

تسنیم در کنار انتشار این فایل صوتی، این توضیح را هم منتشر کرده که مؤید همان خط پیشگفته است. در توضیح تسنیم آمده اســت: «همانطور در فایل صوتی )از 01:10 تا 01:20( پیداست، خبرنگار از محمد هاشمی دربــاره احتمال کنارهگیــری روحانی به نفع او ســؤال میکند که وی در پاســخ میگویــد هر احتمالی ممکن اســت. مصاحبه آقای محمد هاشــمی با دقت و دقیق پیاده شــده است و تیتر نیز تأیید ســؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر احتمال کنارهگیری روحانی به نفع او طرح شده که وی این احتمال را تأیید میکند و طبیعی است تأیید این احتمال بــه معنای نفی احتمالات دیگر نیســت و براساساین بود که خبرنگار تسنیم در تیتر، از قید «ممکن است » استفاده کرده است .»

نشانی دیگر از رسانه اصولگرا

ایــن خبر، تکذیب و بعد هم انتشــار فایل صوتی آن تنها مهر تأیید برای اثبات این ادعا نیست که رسانههای اصولگــرا یا تحلیلگــران آن درصدد بودند خواســته یا ناخواســته آنچه را طراحی کردند، آشــکار کنند؛ یعنی «کنارهگیری روحانی». تســنیم همان روز یعنی دوشنبه در بســته تحلیلی خود با عنوان «تحلیل چرایی ثبتنام اســحاق جهانگیری در انتخابات» همین گمانه را طرح و تقویــت میکند. در این بســته تحلیلــی پرویز امینی، تحلیلگــر جریان اصولگرا میگویــد: «... گفته بودم که اصلاحطلبان در انسداد مضاعفاند؛ چون مجبورند به انتخابی به نام روحانی تن بدهند که آســیبپذیریهای اجتماعــی کنونــی او و نیز بهمــن نارضایتی پیشروی او ولــو رئیسجمهور دولت دوازدهم باشــد، شــرایط را بــرای آنها که همــه تخممرغهای سیاســی خود را در ســبد روحانی گذاشــتهاند، دشــوارتر خواهد کرد و پیشــنهاد کــردم برای انســدادزدایی با نامــزدی غیر از روحانــی در انتخابات شــرکت کنند؛ بنابرایــن نامزدی جهانگیــری از موضــع اصلاحطلبــان آنهــا را از تله انســدادی که در آن گرفتار شــده بودند، میتواند خارج کند و...». پرویز امینی در انتهای تحلیل خود به احتمال ردصلاحیــت روحانی هــم گریزی میزنــد و میگوید: «...البته ممکن است روحانی بر اثر تحلیلهای تازهتر و عینیتــر و گرفتن بهانه رد صلاحیت احتمالی خود بعد از اعلام صلاحیتها، بــه نوعی جهانگیری را از حضور در رقابــت منصرف کند». این نشــان میدهد، موضوع کنارگذشتهشــدن احتمالی رئیسجمهــور در قطعات پازل انتخابات جریان راســت دیده شده است؛ یعنی اگر «قطعــه» ردصلاحیت را کنار بگذارند، قطعه دیگر پازل میتواند «کنارهگیری » رئیسجمهور مستقر باشد.

تکمیل پازل

برای تکمیــل این پــازل قطعات دیگــری هم لازم اســت. اول بازی «همه» در برابر «یک» تا نشــان دهند همــه اصولگرایان توان خود را بــرای یکدورهایکردن روحانی جزم کردهاند؛ یعنی قرار اســت همه آرای خود را به ســبد رأی نامزد نهاییشان تقدیم کنند و یک نامزد متکی به ســبد آرای مجموع را راهــی میدان رقابت با حســن روحاني کنند. برای این منظور همه باید ثبتنام میکردنــد. از این همه رئیســی و قالیبــاف گزینههای جدیتر هستند. سعید جلیلی هم نیامد تا از همین ابتدا ســبد رأی خود را تقدیم رئیسی کرده باشد که اصرار بر مستقلآمدن دارد. تیپ شــخصیتی رئیسی آنگونه که در اولیــن مواجهــهاش با خبرنگاران قــرار گرفت، او را چهرهای در قامت ریاستجمهوری نشان نمیدهد. به علاوه اینکه آمــدن و حضورش در صحنه رقابت منجر به دامنزدهشدن به حاشــیههایي خواهد بود که شاید الان مقطع مناســبی برای آن نباشد. احتمالا تنها گزینه محتمل اصولگرایان، قالیباف است با سبد رأی مشخص. به نظر میرســد رئیســی هم با کنارهگیری میتواند این ســبد رأی را تقویت کند. همانطور که محمد هاشمی در همین مصاحبه با تسنیم تأکید میکند: «نه در جناح راســت و نه در جنــاح اعتــدال و اصلاحطلب رقابت درونجناحی نخواهد بود»؛ یعنی جریان راســت هم با وجود اختلافاتی که در متن با یکدیگر دارند، در نهایت با یک گزینه روانه میدان خواهند شد که آن گزینه میتواند قالیباف باشــد. اما در برابر قالیباف، در این سوی میدان کدام بازی شکل خواهد گرفت.

ثبتنام جهانگیری با کدام هدف

تأکید بر ثبتنام جهانگیری از سوی بزرگان اصلاحات برای چه صورت گرفته اســت. عبــاس عبدی در همان بسته تحلیلی، به تسنیم گفته اســت: «از این حیث که رفتارهای طرف مقابل خود را نمیتوان پیشبینی کرد؛ باید احتیاطهای لازم را انجــام داد. بهویژه وقتی جناح مقابل در انتخابات لشــکر سلم و تور را به میان آورده و بیش از 10 نفر را نامزد کرده؛ بنابراین بهتر دانستند که در محدودکردن نامزدی به آقای روحانی محتاط باشــند و خــود را محدود نکنند. البته بنده معتقد بودم که نیازی به این کار نیست؛ چون طرف مقابل براساس عقلانیتی تصمیم میگیرد که ما را بینیاز از این احتیاطها میکند. ولی درهرحال بســیاری نیز احتیاط را شرط عقل تلقی میکنند که درست هم هست. درهرحال گمان نمیکنم که این ورود تأثیری بر سرنوشت انتخابات بگذارد.»

احتیاط واجب

ســخن از احتیاطی اســت که جریــان اصلاحطلب بــه خرج داده اســت؛ یعنی قائلبودن بــه اینکه همه گزینههای اصولگرایان، در این انتخابات روی میز است، از گزینه با احتمال رد صلاحیت گرفته تا احتمال کنارهگیری و اگر هر یک از این دو گزینه محقق شــود، اصلاحطلبان به عنوان کنشــگر سیاسی باید همه احتمالات را در نظر ميگرفتند. یکی از این کارتها اسحاق جهانگیری و ورود او به صحنه اســت. گزینهای که روز آخر اصلاحطلبان توانستند با مجوز شخص روحانی او را متقاعد به ثبتنام کنند. اگــر یک روی قضیه، کمک جهانگیری به روحانی در مناظرههــای انتخاباتی باشــد، روی دیگر حضور او برای احتمال هرگونه «نبودن» روحانی در صحنه رقابت اســت. برای همین منظــور هم احتمالا همــه بزرگان اصلاحطلب متفق شــدند تا گزینهای به غیر از روحانی در صحنه باشد. الیاس حضرتی دراینباره به ایلنا گفته: «آقای جهانگیری تصمیم بســیار بزرگ و مهمی گرفتند و ایــن در حالی اســت که از حدود شــش تا هفت ماه گذشته، دوستان ما تأکید داشتند که باید در کنار روحانی، کاندیدایــی را معرفی کنیم که یار و یاور روحانی باشــد. در سیاســت همواره باید همه جوانب را درنظر گرفت؛ چراکه همیشــه حداقل یک درصد احتمال خطر وجود دارد .»

تدبیر هاشمی

آمــدن نامزد دیگر در کنار روحانی تصمیم شــورای سیاستگذاری و بزرگان اصلاحطلب بوده است. برخی مثل محمد هاشــمی حتی اعلام کردهانــد این توصیه مرحوم آیتالله هاشــمی هم بوده اســت. هاشمی در همان مصاحبه به تسنیم گفته : «حاج آقا اسم پنج نفر را بردند که در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و این افراد شامل آقایان ناطقنوری، محمدرضا عارف، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف و خود من است ». حسین مرعشــی هم قبلا ایــن نکته را درباره ثبتنام اســحاق جهانگیری مطرح کرده و آن را توصیه آیتالله دانســته بــود. البته در کنار توصیه آیــتالله، نظر مثبت روحانی و رئیــس دولت اصلاحات و شــورای سیاســتگذاری اصلاحطلبان هم جلب شده است.

عبدالواحــد موســویلاری هــم در گفتوگــو بــا خبرآنلاین آمــدن جهانگیری را تصمیم شــورای عالی سیاســتگذاری دانســته: «اما اینکه جهانگیری تا آخر خــط با یک اراده شــخصی میماند یا به عنوان کســی که برآمــده از یک طیف اســت و تصمیم جمــع را در نظــر میگیرد، دو موضــوع پیشِرو اســت که نظر من این اســت که او راه دوم را ترجیــح خواهد داد. بالاخره او در نهایت حتما تابع جمعی اســت که پشت آمدن او به انتخابات ایســتادهاند...». در اینجا ســخن از ماندن و رفتن جهانگیری نیست، بلکه سخن از تبعیت از تصمیم جمعی اصلاحطلبان است. تصمیمی که احتمالا بسته بــه کارتهای بازی اســت که جریان راســت در مقابل اصلاحطلبان قرار میدهد. جریان رسانهای راست تا به اینجا رونمایی از کارت اول را آغاز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.