آینه

Shargh - - سیاست -

جزئیات تشکیل کمیته گفتوگوی ملی

محمدرضا عــارف: ... ما همیشــه بــا دفتر آقا تعامل داشتهایم و ایشان هم صمیمانه به ما محبت کردهاند. ما هم هر وقت لازم باشــد با ایشان تماس میگیریم. هنوز هیچچیز قطعی نیست... گفتوگوی ملی مســئلهای جدی اســت که من ضرورت آن را در ســطح جامعه با تمام وجودم حــس میکنم... میخواهیم کمیتهای تشــکیل بدهیم که باید درباره تعداد نفرات آن با آقای لاریجانی تفاهم کنیم. تا بعد کار را شروع کنیم... پیششــرطی برای عملکرد این کمیته در نظر نگرفتهایم و امیدواریم که مســئلهای ماننــد رفع حصر نتیجه عملکرد این کمیته باشــد... اصــلا ردصلاحیــت آقــای روحانــی موضوعیت و زمینهای ندارد. بههرحال اینها حرفهایی اســت که رقبای آقای روحانی بیان میکنند اما ما در این رابطه هیچ نگرانی نداریم.

آیا جهانگیری ضربهگیر است؟

محمد زعیمزاده: ... جهانگیری شــخصا رابطه مناســبی با حاکمیت دارد؛ اگر روحانی در انتخابات ســال 92 اعلام میکرد رابط و واســط رهبر انقلاب و مرحوم هاشمیرفســنجانی بوده اســت، اسحاق جهانگیــری هــم چندی پیــش اعلام کــرد پس از دیــدار با رهبر انقلاب، به تعبیری رابط و واســط بین اصلاحطلبان و نظام شده اســت که این قرابت وی به حاکمیت را بیش از روحانی نشــان میدهد و به تعبیر دیگر مهــره بهتری برای یک جریان سیاســی اســت که حتما نیاز به یک واســط بــرای ارتباط با حاکمیت دارد...

حلقه مفقوده تأییدصلاحیتها

عبدالله گنجی: ... بســیاری از رفتارهای سیاسی ریشــه سیاســی و حتی ایدئولوژیک نــدارد، بلکه از خصایــص فردی سرچشــمه میگیــرد. مثلا برخی افــراد از صدر انقلاب تاکنون بــا همه درگیر بودهاند و تصویر موجود از آنان یکپارچه تنش است )برخی اعضای ســازمان مجاهدین انقــلاب( این خصایص فــردی که عــوام آن را «قدگیــری» ترجمه میکنند در کجــای بررســی صلاحیتهــا لحاظ میشــود؟ میزان تأثیرپذیــری از خانواده، اطرافیــان، بدبینی یا خوشبینی مفرط در فردای حضور در قدرت بســیار بر رونــد تصمیمات مؤثر خواهد بــود. توجه به این مســئله میتواند از پرداخــت هزینههایی که تاکنون هدر رفته است، جلوگیری کند...

انتخابات بر گُسل جمهوریت و اشرافیت

محمــد ايمانــی: ... مــردم را از رئیــس دولت سابق میترســانند تا به واســطه برخی بدعملیها و کجرفتارهــای بــزرگ وی- کــه خدمــات بزرگ و کمســابقه دولت نهم را به حاشیه انداخت - بقای خود را توجیه کنند... تنها باید از شــش، هفت سال اخیر درس عبرت گرفت و عبور کرد. گویا احمدینژاد و روحانــی با وجــود نفی یکدیگر، بــه دیگری برای توجیه خود نیــاز دارند اما مردم مجبور نیســتند در این دوگانه بیفایده و پرخســارت متوقف بمانند. دو سوی این مجادله را باید بهحال خودشان گذاشت... خوب یــا بد، از انتخابات ســال 76 )خاتمی، ناطق( تا ســال 84 و ســپس 92، رأی فرد پیروز ظرف ســه روز تا یک هفته ســاخته شــده است. ناطق نوری در نظرســنجیها تا هفته آخر برنده محســوب میشد. رأی احمدینــژاد در فاصله 27 خــرداد تا تیر 84، از پنــج میلیون به 18 میلیون رســید و رأی روحانی به تصریح نظرســنجی اصلاحطلبان، سه روز مانده به انتخابات 92 حدود 11 درصد بود. بنابراین در این یک ماه باقیمانده تا انتخابات 29 اردیبهشــت 96 خیلی اتفاقات ممکن است رخ بدهد. رسانههای اشرافیت با هزینههــای هنگفت در فضای مجازی مانند قارچ گسترش یافتهاند؛ صداوســیما نیز در پنج، شش ماه اخیر زیر ضرب شــانتاژ و تبلیغات همینها به تریبون یکطرفه تبدیل شــده اســت. آیا جمهوریت خواهد توانست خود را در تراز انقلاب بازسازی و احیا کند؟

نقطه عطف صنعت 120ساله نفت

ســعید لیلاز: ... پس از گذشــت حدود 120 سال از عمر صنعت نفت در ایران روز گذشــته شاهد افتتاح همزمــان پنج فاز پــارس جنوبی و لایــه نفتی پارس جنوبی در منطقهای کوچک به نام عسلویه بودیم که نقطه اوج مهندسی ســازمانی در اقتصاد ایران است. افتتاح همزمان پنج فاز پــارس جنوبی که روزانه 150 میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزود و همچنین آغاز بهرهبــرداری از لایه نفتی میدان مشــترک پارس جنوبی در روز گذشــته در واقع ثمره دســترنج هزاران کارگر، مهندس و مدیر از سال 1270 خورشیدی تاکنون است. آنچه با این افتتاح به آن رسیدیم دستاورد بسیار بزرگی اســت که اثر آن در زمستان سال گذشته نمود پیدا کرد. در سال 1386 پس از متوقفشدن واردات گاز از ترکمنستان نهتنها مجبور شدیم صادرات گاز خود را به ترکیه قطع کنیم و با شکایت این کشور مواجه شویم بلکه در تعدادی از اســتانهای کشــور زمستان سرد بدون گاز ســپری شــد. این در حالی است که زمستان سال گذشــته بدون نیاز به واردات گاز از ترکمنستان و توقف صادرات مردم بدون هیچ گونه قطع گاز زمستان را پشت سر گذاشتند... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.