«نود» در مسیر «چارچنگولی»

Shargh - - صفحه اول - مهدی زعیمزاده

«نــود» همچنــان يکــی از معــدود برنامههــای پربیننــده تلويزيون محســوب میشود. هر دوشنبهشــب میلیونها فوتبالی و غیرفوتبالــی را پــای شــبکه ســوم مینشاند و عادل فردوســیپور همچنان يک شخصیت يگانه در تلويزيون ايران به شمار میرود. بااينحال، مشــخص اســت برنامه فردوسیپور آن برنامــه يکهتاز دهه 80 نیســت. از شــمار پیامکها میتوان فهمید که کمی از شمار میلیونی بینندههای نود کم شــده است. اين کمشــدن بیننده البته امری طبیعی است. با وجود برنامههای مشابه، دسترسی همگانــی بــه اينترنــت و برنامههــای پیامرســان گوشــیهای هوشــمند، ديگر خیلی از فوتبالیها تا دوشــنبه منتظر نمیمانند تا خلاصه بازیهای لیگ را از نــود ببینند. در دهه گذشــته، نــود يکی از تنها مراجع مطلعشدن از ريز و درشت فوتبال ايران بود؛ اما زمانه فرق کرده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.