گزارش «شرق» از پرسش 22 نماينده درباره برخورد با دانشجويان و ممنوعالتصويری

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شیرافکن:

توضیح وزیر دادگستری درباره دلایــل ممنوعالتصویــری رئیس دولــت اصلاحات نمایندگان را قانع نمیکند. نمایندگان خواهان توضیح بیشتری هستند. سؤال مشــخص است؛ دلیل اصلی و مرجــع ممنوعالتصویرکــردن و ایجــاد محدودیت برای رئیس دولت اصلاحات کدام نهاد اســت؟ وزیر توضیحاتــی ارائه میدهد، مرجــع این محدودیتها در توضیح او نیز چندان شــفاف نیست. در کمیسیون رأیگیری میشــود. نمایندگان از توضیح وزیر راضی نشــدهاند. حالا حجتالاســلام پورمحمــدی باید به همیــن زودیها راهی صحن علنی مجلس شــود تا به این ســؤال پاسخگو باشد. به جز این سؤال برخورد قضائي با دانشجویان و ایجاد محدودیت برای برخی تشکلهای دانشجویی نیز محل سؤال است. توضیح وزیر نمایندگان پرسشکننده را قانع نمیکند.

محمدعلی وکیلی درباره نکات مطرحشده درباره برخورد با دانشــجویان به «شــرق» میگویــد: «باید وضعیــت طوری باشــد که فضای دانشــگاه فضای شــادابی برای تحصیل و فعالیت آزادانه باشد. اینکه مدام دانشجویان را نهی کرده و محدود کنیم، درست نیست. گزارشهایی به ما رســیده که نشان میدهد مســئولان با ســختگیری بــا دانشــجویان برخورد میکنند. آنها هم شــاکیاند و خواهــان آزادی بیان بیشتر در محیط دانشگاه شدهاند».

طیبه سیاوشــی نیز از دیگر نمایندگانی اســت که امضایش پای نامــه به وزیر دادگســتری آمده. او به «شرق» میگوید: «امیدوارم وزیر دادگستری به نکات قابل قبولی در صحن اشــاره کنند تا بالاخره مشخص شــود دلیل ممنوعالتصویری رئیس دولت اصلاحات چیســت ». نام علــی مطهری در ردیف نخســت این نامــه آمده اســت. او بارهــا به صراحــت موضوع ممنوعالتصویــری را نقــد کرده و خواهــان رفتار مرّ قانون مسئولان نظام شده است. نایبرئیس مجلس پیشتر در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه بالاخره مرجع تصمیمگیرنده این محدودیت کجاست؟ اعلام کــرده بود : «واقعیت این اســت که من هم نمیدانم این مرجع کجاست! چرا که هیچ پاسخی ندادند». به گفته او در واقع مرجع تصمیمگیرنده دراینباره روشن نیســت و برای بنده نیز مشخص نیست که کجاست! او تأکیــد دارد که «تصمیمگیرندگان در این زمینه باید صریح بگویند که این مرجع کجاســت». در مجلس نهــم نیز حمیــد رســایی در موضوع رئیــس دولت اصلاحــات – البته با نیت دیگــری – از وزیر اطلاعات طرح پرســش کرده بــود. ســؤال او از وزیر اطلاعات این بود که آیا اساســا درباره خاتمی، شنود غیرقانونی صــورت گرفته یــا خیر؟ رئیس دولــت اصلاحات به طور تلویحی به شــنود دفتر کارش اشاره کرده بود و حمید رسایی با طرح سؤالی از وزیر اطلاعات خواهان روشنشدن صحت و سقم این ادعا شده بود.

علی مطهری، محمود صادقی، علیرضا محجوب، قاســم میرزایینکو، محمدجواد فتحی، زهرا ساعی، سهیلا جلودارزاده، فریده اولادقباد، فاطمه سعیدی، فاطمه حســینی، فاطمه ذوالقدر، امیــر طاهرخانی، محمدباقــر ســعادت، پروانه مافــی، محمدصادق حســنیجوریانی، ســیدابوالفضل موســوی، بهروز بنیادی، احمد مازنی، محمدعلی وکیلی و مهدی شیخ ازجمله نمایندگانی هستند که امضایشان پای این دو سؤال از وزیر دادگستری آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.