دستور آیتالله جنتي براي رد صلاحیت نامزدهاي غیر مسلمان

Shargh - - سیاست -

شــرق:

دبیر شــورای نگهبــان در ابلاغیــهای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشــور داده، خواستار جلوگیری از تأییــد صلاحیت کاندیداهــای اقلیتها در انتخابات شوراهای شــهر و روستا شد. همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور از سوی هیئتهای نظارت که از ســوی نمایندگان مجلس تشکیل میشود، ابلاغیه آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، درباره جلوگیری از تأییــد صلاحیت نامزدهای اقلیتهــا در انتخابات شوراها منتشر شد.

در ابلاغیهای که در ســربرگ شــورای نگهبان و با امضای آیتالله جنتی در اختیار ایلنا قرار گرفته، آمده: «در اجــرای اصل چهــارم قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران و طبــق مــواد )۱۹( و )۲۱( آییننامه داخلی شــورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲6 قانون تشــکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ‪۱//۲۳ ۱۳۹6‬مورد بحث و بررســی واقع شــده، جهت ابــلاغ به مراجع ذیربط تقدیم میشود: با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شــهر و روســتا نمودهاند و با توجه به اینکه تصمیمات شــوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازمالاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نســبت به چنین مناطقی با نص فرمایشــات بنیانگــذار جمهوری اســلامی ایران حضــرت امام خمینی علیهالرحمه در تاریخ ‪۷//۱۲ ۱۳۵۸‬مذکور در صحیفــه نور )جلد 6، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱( مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.