احضار تعدادی از نامزدهای شورای شهر به دادسرا

Shargh - - سیاست -

میزان:

جــواد یاوری، معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومــی و انقلاب کرج با تشــریح اقدامات انجامشــده برای رصد و برخورد با تخلفات انتخاباتی شورای شــهر کرج، گفت: طبق رصدهای انجامشــده، تعــدادی از داوطلبــان عضویــت در شورای شــهر، برخلاف نص صریح ماده 6۱ آییننامه اجرائی انتخابات شورای شهر، پیش از موعد قانونی تبلیغــات و حتی پیش از احــراز صلاحیت، اقدام به تبلیغات در فضای مجازی کــرده بودند که به حوزه معاونت پیشــگیری دادسرا احضار شدند. او افزود: از این افراد تعهد کتبی مبنی بــر تکرارنکردن تخلف و عدولنکردن از مقررات قانونی گرفته شد. یاوری با رد برخی اســتدلالهای مطرحشده مبنی بر عدم اطلاع این افراد از قوانین بیان کرد: وقتی کسی بدون اطلاع از قوانین انتخابات شورای شهر، قصد حضور و رقابت در آن را دارد، قطعا فرد لایقی نیست. او درباره افراد دیگری که تعمدا اقدام به قانونشــکنی میکنند نیز متذکر شد: وقتی فردی به قانون پایبند نیست، چگونه میتوانــد در زمان تصدی بر مســند اجــرای قوانین شــهری، قانونمدار باشــد، قطعا او رفتار غیرقانونی خود را بعدا نیز ادامه خواهد داد. او ادامه داد: مردم به کسانی که تبلیغات زودهنگام دارند، اقبال نداشته باشــند و به فردی رأی دهند که تشنه قدرت نیست و برای کسب رأی، دست به هر اقدامی از قبیل تبلیغات زودهنگام نمیزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.