شهادت میدهم ظلم بزرگی به رئیسجمهوری و دولت میشود

Shargh - - سیاست -

ایرنا:

معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان برخی انتقادها درباره رفعنشــدن مشکلات اقتصادی کشور در صد روز، گفت: فروریختن شــاکله اقتصادی کشور به حدی بود که تا چندین ســال هم قابل آواربرداری نیســت. قبلا دههاهزار میلیارد تومــان بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنیــن دههاهزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران وجود داشت و هزینههای دولت تا ســال ۹۲ به ۱۲٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت کــه این بدهیها یکســاله جبران نمیشــود. مجید انصاری افــزود: شــهادت میدهم ظلــم بزرگی به رئیسجمهوری و دولت میشــود کــه میگویند تیم اقتصادیاش موفق نبود؛ روحانی تنها رئیسجمهور بعــد از انقلاب بود که برای حل مشــکلات اقتصادی هفتهای دو روز با تیم اقتصادی جلسه تشکیل میداد و شخصا جلسات را پیش میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.