نام بانک بابک زنجانی تغییر کرد

Shargh - - سیاست -

تســنیم:

مجموعــه ســهامی خصوصــی بانک ســرمایهگذاری «کانت» در تاجیکســتان که به بابک زنجانی منسوب اســت، نام خود را تغییر داد و اکنون این بانک «بانک آسیا» نام گرفته است. بنا بر اطلاعات دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان، با مجوز ریاست بانک ملی تاجیکســتان به جمعیت سهامی پوشیده «بانک آســیا» برای انجامدادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی مجوز داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.