ر هدانششستمانجمینبسهلا مرید واناشیجویانتآزازدایندبیاشکدانشلاگاهمع لاوم هجاطبایلاییمطریحپشدور

هاشمیرفسنجانی؛ سیاستمدار لیبرالی که محبوب ماند

Shargh - - سياست -

لیلا ابراهیمیان:

اکبر هاشمیرفســنجانی در عرصه سیاســت ایــران بیبدیل اســت و راز دوام و قوام او بهیادماندنی و خواندنی؛ دربارهاش حرف و ســخن بســیار گفتهشــده اســت؛ حرفهایی در تعریض یا تعریف، در نکوهش یا ســتایش، در نقد یا مدح از او که تا حد زیادی به میزان تأثیرگذاری و حضورش در عرصه سیاست بســتگی داشت. هاشمیرفسنجانی نمونــه منحصربهفرد در تاریخ معاصر ایران اســت؛ چهرهای مانــدگار. اگرچه او در جایگاه نفر اول نظام سیاســی نبود، اما مادامالعمر در صفحه سیاســی و ســاخت سیاسی مؤثر و مورد توجه ماند. او از همان جوانــی در مقام الگوی سیاســی خــود، امیرکبیر را میپســندید و همین انتخاب او باعث شــد اقدامی کمنظیــر و خرق عادت طــلاب زمان انجــام دهد؛ خوانــدن کتــاب نویســندههای ســکولار و در رأس آنها فریــدون آدمیت و بعدها نوشــتن درباره میرزا تقیخــان فراهانــی، آن الگوی راه آینــده. آیتالله هاشمیرفســنجانی در ساخت انقلاب مؤثر بود و در میانســالی، زمانی که سیاســتمداری شاخص بود و در مقام رئیس دولت کشــور جنــگزده ایران قرار داشت، لقب سردار ســازندگی به او اطلاق میشد؛ او الگوی توسعه امیرکبیر را ملکه ذهنش کرده بود؛ اصلاحات در کوتاهترین زمــان. موافقان و مخالفان او و روشــش بســیارند، ولــی آنچه باعــث دوام و قوام هاشمیرفســنجانی شد، همان راهی است که سالهای آخر عمر خود در پیش گرفت: «بازگشت به متن جامعه». حمیدرضا جلاییپور، جامعهشــناس سیاســی و عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، در نشســت «بررســی کارنامه سیاسی و علل محبوبیت هاشمیرفســنجانی» از دلایل محبوبیت آیتاللهِ فقید میگویــد و آن را در یککلمه خلاصه میکنــد: «مردمگرایــی». جلاییپور در نشســتی که انجمن اســلامی دانشــجویان آزاداندیش دانشگاه علامهطباطبایــی در دانشــکده علــوم ارتباطــات اجتماعــی برگــزار کــرد، هاشمیرفســنجانی را سیاســتمداری مذهبی، ملی، مردمی، توسعهگرا و نهادســاز میخواند. هفتم تیر 1395 بود که انجمن اســلامی دانشــجویان آزاداندیش دانشــگاه علامه طباطبایی با بیانیــهای موجودیت خود را اعلام کرد: «حتی شــاید دو ســال تلاش برای ایجاد تشکلی با خاســتگاه دانشجویی کم باشــد. پس بگذارید بدون توجه بهروزهای گذشــته با امید و سرمستی آغاز به کار انجمن اســلامی دانشجویان آزاداندیش را اعلام کنیم ». تشــکل دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی روزهای تلخ زیادی به خود دیده و پیکره این تشــکل اگرچه قفل ســنگین هفتســاله را بر در آن تحمل کرد، ولی نتیجه آن جمود فکری برای دانشــجویان، ستارهدارشــدن و اخــراج بــود و برای اســتادان آن دانشگاه، بازنشســتگی زودهنگام، تعلیق و بار دیگر اخراج. مدتها طول کشــید تا زمان به تیر سال 95 برســد و تشکلی دانشــجویی بار دیگر فعالیت خود را در این دانشگاه شــروع کند... فعالیتی که چندماه بیشــتر بهطــول نینجامید و در آذر همان ســال این تشــکل حکم دو ماه تعلیــق از فعالیت گرفت تا 16 بهمن همان ســال. نشست «بررسی کارنامه سیاسی و علل محبوبیت آیتالله هاشمیرفسنجانی» اولین نشست این تشکل دانشجویی در سال جدید است؛ با بازخوانی علل محبوبیت ســردار سازندگی در سپهر سیاسی ایران.

سقوط صدام با پذیرش قطعنامه

جلاییپــور صحبت خــود را در دو بخش درباره هاشمیرفســنجانی ارائــه میدهد: شــناختش از آیــتالله و نــوع مواجهــه هاشمیرفســنجانی با جامعــه سیاســی ایــران. حمیدرضــا جلاییپور در میان طیفهای متعدد دانشــجویان دانشگاه علامه طباطبایــی ســخن خــود را از زمان آشــناییاش با هاشمیرفســنجانی که به ســال 1355 برمیگردد، آغاز میکند. جلاییپور چنین روایت میکند: «بعدها این آشنایی در دوران جنگ ادامه پیدا کرد و در دوره فرمانــداری مــن در کردســتان. دوره اصلاحات که روزنامه جامعه را تأســیس کردیم، مقامات رسمی جریــان اصلاحات با ما جلســه برگــزار نمیکردند، در همــان دوره ایشــان قبــول میکردند کــه با ما جلسه داشته باشــند. زمان که به سال 1388 رسید و آیتالله، ســاکت فتنه نام گرفت، در آن ســالهای سخت، هاشمیرفســنجانی، اصلاحطلبان پیشرو را به حضور میپذیرفت و سخنانشان را میشنید». او با «مردمگرا» خواندن هاشمیرفسنجانی سخن خود را ادامه میدهد: «زندهیاد هاشمیرفسنجانی با ویژگی مردمگراییای که داشــت مســائل و مشکلات کشور و جامعــه را بــا همفکری و هماندیشــی با همگان حلوفصل میکرد. اداره کشور در زمان جنگ، تلاش برای پایــان آن و ارائه راهکارهای مهم برای خاتمه جنگ تحمیلی، ازجمله اقدامات هاشمیرفسنجانی بهشــمار میآید». او بــا گفتن اینکه، اگــر آن زمان دیر میجنبیدیم، پنج اســتان کشــور را دشمن از بین میبرد؛ میگوید: «ســقوط صدام زمانی کلید خورد که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه را قبول کرد».

چرا سردار سازندگی؟

جلاییپورتوســعهگرایی را از ویژگیهای هاشمی رفســنجانی میخواند و دلیل لقب سردار سازندگی را نتیجه مشی توســعه گرای او میداند: «هاشمی، حوزوی بود و آموزش سنتی دیده بود، اما بسیار تلاش میکرد که ادبیات علوم انسانی، ادبیات مارکسیستی و لیبرالیســتی را بشناسد. ایشــان ادبیات توسعه را بهخوبی دنبال کرده بود و آن را میشــناخت و حتی در جلســهای که مســعود پزشــکیان نقل میکند، آیتالله هاشــمی گفته بود این نظریه «قبض و بسط تئوریک شریعت» چیست که دانشجویان آن را دنبال میکنند. کســی در آن جلسه بلند شــده بود و برای ایشان تئوری را توضیح داده بود». او ادامه میدهد: «در قضیه ســال 88 هاشمیرفســنجانی آن خطبه مشهور را خواند و چند راهحل پیشنهاد کرد.»

هاشمی و مخالفت با بنیادگرایی

او مخالــف بنیادگرایی بود؛ این بخشــی از گفته جلاییپور درباره هاشمیرفســنجانی است. آیتالله درعینحال که توســعهگرا بود، مخالف بنیادگرایی هم بود، غربســتیز نبود و به دنبال توســعه روابط با غرب بــود. او در انقلاب، میانهروی را شــکل داد و اعتدالگــرا بــود و اعتدالگرایی از زمان او شــکل گرفــت. هیچوقــت از مــردم فاصلــه نگرفت. به گفته جلاییپور، ارتباط نزدیک جریانهای سیاســی اصلاحطلــب و اعتدالگــرا بــا یکدیگــر، مهمترین وزنه در برابــر تندرویها بود کــه مرهون عملکرد هاشمیرفســنجانی اســت؛ درحالیکــه در دوران اصلاحات نقدهای بســیاری علیه او انجام شد؛ اما او هیچگاه ارتباط خود را با اصلاحطلبان قطع نکرد.

جلاییپور چنین سخن خود را به پایان میرساند: «هاشمیرفسنجانی در خیلی از برههها بهشدت زیر رگبار ســخنان مخالفان بود؛ ولی قدمی از اعتقادات خود نســبت به اهداف انقلاب کنار ننشست و مردم در روز تشــییع پیکر آن مرحوم، با حضور چشــمگیر خود چنان اســتقبالی از آن مراسم کردند که چشم تمام جهان و مخالفان خیره شد.»

هاشمی را لیبرال میدانم

نشــاط بار دیگر به فضای دانشــجویی بازگشته اســت؛ صادق زیباکلام در جمع پرشور دانشجویان، بزرگتریــن دســتاورد هاشمیرفســنجانی را نهادینهکــردن جریان اعتدال میخوانــد. او دومین ســخنرانی اســت کــه در جمــع چنــد صدنفــره دانشــجویان علامــه طباطبایــی ســخن میگوید. زیباکلام معتقد اســت: «هاشــمی با انــدک زیادی تسامح، لیبرال بود؛

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.