آنهایی که لقب شهید رجایی به احمدینژاد دادند اکنون رئیسی را شهید بهشتی میخوانند

Shargh - - سياست -

ایلنا:

غلامعلــی جعفرزادهایمنآبــادی، نماینده رشــت در مجلــس شــورای اســلامی، با اشــاره به اعلام کاندیداتوری اســحاق جهانگیری در انتخابات ریاســتجمهوری، گفــت: «اقتدارگرایــان از پیــش میدانند که شکســت خواهند خورد و بنا دارند از این فرصت انتخابات صرفا برای تخریب دولت اســتفاده کنند». نایبرئیس فراکســیون مستقلان ولایی با بیان اینکه اقتدارگرایان با آگاهی از شکست خود، بهدنبال تخریب دولت هســتند، تأکید کرد: «فضا برای پیروزی آقای روحانی مســاعد اســت و تنها هدف از حضور جهانگیری، جلوگیری از تحقــق تاکتیک اقتدارگرایان برای تخریب دولت اســت». او افزود: «اقتدارگرایان با آگاهی از شکســت خود در انتخابات، تمام تلاششان را انجــام میدهند که حضور مــردم پای صندوقها حداقلی باشد و برای تحقق این هدف، سعی میکنند مردم را ناامید کنند». نماینده مردم رشت در مجلس شــورای اســلامی ادامه داد: «با توجه به اینکه آقای روحانی قــدرت مظلومنمایی نــدارد و احتمال دارد کمی زود از کوره در رود، اقتدارگرایان سعی میکنند با تخریب دولت به هدف خود دست پیدا کنند تا جامعه رأی حداقلیشــان پای صندوقهــا حضور حداکثری داشته باشد و شاید بتوانند نتیجه انتخابات را به سود خود تمام کنند». او گفت: «هدف از حضور جهانگیری نیــز جلوگیری از تحقق این تاکتیک اســت که به نظر میرسد بهلحاظ کارشناســی نیز به یک فرد خونسرد و مطلــع نیاز داشــتیم که بتواند بــا مدیریت اخلاقی خــود، مانع از تحقق اهــداف آنها شــود. باید در هر شــرایط از کاندیدایی که به این عنوان به میدان آمده، حمایت کنیم. درصورتیکه جهانگیری فقط بخواهد به فساد دولت قبل بپردازد، کافی نیست». نایبرئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، ادامه داد: «همه بایــد به جهانگیری کمک کنیم و این در حالی اســت که فضا برای پیروزی آقای روحانی مســاعد اســت. متأسفانه اصولگرایان، جمنا یا همان اقتدارگرایان هیچ دستاوردی نداشــتهاند و مردم بهدرستی کاندیدایی را که معرفی میکنند، با احمدینژاد مقایسه میکنند». او گفــت: «زمانی به احمدینژاد لقــب رجایی زمان میدادند؛ اما اینطور درآمد و حالا رئیســی را با شهید مظلوم بهشــتی مقایســه میکنند و بایــد ببینیم چه خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.