مسدودشدن تماس صوتی تلگرام با دستور قضائی

Shargh - - اقتصاد -

شرق: ســخنراني دیروز محمود واعظي، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات، حاوي دو نکته مهم بود؛ نخســت آنکه او با اشارهاي به انتخابات پیشرو، تخریب دیگران برای اثبات خود را در تبلیغات انتخاباتی بدترین رویکرد در تبلیغات انتخاباتی ارزیابــی کرد و دیگري، تأیید خبر مسدودشــدن تماس صوتي تلگرام که بــه گفته او به دســتور قوه قضائیه صورت گرفتــه و ارتباطي به دولت نــدارد. گفتههاي او درباره تلگرام را محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم تأیید ميکند. نوبخت که دیروز در سخنراني هفتگي خود، ســخن ميگفت در مواجهه با پرســش یکي از خبرنگاران درباره مسدودشــدن تماس صوتي تلگرام گفت: «قطع تلگــرام صوتی در خارج از دولت انجام شد و مسئولیتش به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار صورت بگیرد».

محمــود واعظــی در چهارمین همایش سراســری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ســازمانها و شرکتهای وابســته افزود: در تبلیغات انتخاباتی باید به گونهای رقابت کنیم تا بعد از پایان انتخابات همه بتوانیم در کنار هم به مردم خدمت کنیم.

عضو کابینه دولت یازدهم افزود: رقابتها در انتخابات باید ما را یک گام به وحدت و انســجام ملی پیش ببرد نه آنکه موجب ایجاد شــکاف شود.

واعظــی به همه مدیــران زیرمجموعه خود توصیه کــرد، انصاف را رعایــت کنند و از هیچکس جانبداری نکــرده و از اموال دولتی برای امر انتخابات استفاده نکنند.

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات تأکیــد کرد: باید مــردم را برای مشــارکت جدی در انتخابات تشــویق کنیم و آنچه مربوط به انتخابات اســت باید مُر قانون بــرای آن رعایت شــود. وی بر رعایــت اخلاق در تبلیغــات انتخاباتی تأکیــد کرد و گفــت: نباید اجازه دهیــم اخلاق در رقابتهای انتخاباتی از بین برود.

واعظی از تکتک مدیران زیرمجموعه خود خواست تا در آخرین سال فعالیت دولت یازدهــم برنامهها و عملکرد خود را در اختیار مردم قرار دهند.

وی بــا پذیرفتن این انتقاد که در زمینه اطلاعرســانی کمکاری شــده است، خواســتار آن شد تا اطلاعرســانی درباره عملکرد دولت در صدر برنامههای مدیران مجموعه وزارت اطلاعات قرار گیرد.

علت مسدودشدن تماس صوتی تلگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات همچنین در واکنش به فیلترینگ تماس صوتی تلگرام و علت مسدودشدن آن از جانب قوه قضائیه تأکید کرد که این مســئله به قوه قضائیه مربوط اســت و این حوزه باید در این باره اطلاعرســانی کند؛ اپراتورها براســاس حکم قوه قضائیه که به آنها ابلاغ شده است این کار را انجام دادهاند.به گزارش خبرگزاريها، محمود واعظی در جمــع خبرنگاران با اشــاره به مسدودشــدن تماس صوتی تلگرام اظهار کرد: حدود یک ماه اســت که مســئولان تلگرام به دنبال راهاندازی تماس صوتی این شــبکه در ایران هستند که در این خصوص دیدگاههــای مختلفــی از جانب اپراتورها در کشــور وجود داشــت.وی درباره مسدودشــدن تماس صوتی تلگرام نیز گفت این سرویس با حکم قضائي که به اپراتورها ابلاغ شــده، مسدود شده است. واعظی در رابطه با تبلیغات زودرس انتخابات در فضای مجازی خاطرنشــان کرد: وزارت کشور، قوه قضائیه و شورای عالی فضای مجازی درباره مسئله انتخابات زودرس دیدگاههایــی دارند؛ این اقدامات که تبلیغات را شــروع کنند یا در روزنامهها یا فضای مجازی این کار را انجام دهند غیرقانونی اســت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رابطه با انتخابات الکترونیک هم گفت: زیرســاختهای این کار در وزارت ارتباطات انجام شده است، اما آنچه برای ادامه این کار لازم اســت، هماهنگی وزارت کشــور و شورای نگهبان است که هنوز به تفاهم نرسیدهاند؛ اما در صورتیکه در این زمینه توافق کنند، وزارت ارتباط آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیک دارد.

واعظي همچنین گفت، توســعه شبکه انتقال کشور در سهســالونیم گذشــته از 9۰۰ گیگابایــت به ۱۰ هزار گیگابایت رسیده است.این عضو کابینه دولت همچنین از ســاماندهی 3۰میلیون سیم کارت بیهویت در کشور خبــر داد و افزود: در دو هفته آینــده، ظرفیت پهن باند داخلی به ۱۰ هزار گیگابایت افزایش مییابد.

وی بــا اشــاره بــه 43 میلیون نفــر کاربــر اینترنت در کشــور، از رســیدن ارزش بازار فنــاوری اطلاعات و ارتباطــات به بیش از 4۰۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: تلاش میکنیم تا پایان برنامه ششم آن را به هزارو 2۰۰ میلیارد ریال برسانیم.واعظی به تلاش دولت یازدهم برای تحقق حقوق شــهروندی اشــاره کرد و گفت: تلاش میشــود بخش زیادی از حقوق شهروندی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به زودی محقق شود.

در این راستا درصدد هســتیم فاز نخست پروژه دولت الکترونیک به بهرهبرداری برســد.وی به بهرهبرداری از فازهای نخســت و دوم شبکه ملی اطلاعات در ســال گذشته اشــاره کرد و گفت: فعالیتهای قانونی این موضوع انجام شــد و برای تحقق آن تقسیم وظایف صورت گرفت و در نهایت از فازهای نخســت و دوم بهرهبرداری شد و امید است امسال فاز ســوم نیز به بهرهبرداری برســد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلاش برای امنشدن فضای مجازی خبر داد و عنوان کرد: کارهای زیادی بــرای صیانت فرهنگی و اجتماعی در این حوزه در دولت یازدهم انجام شده است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: تلاشهای گستردهای برای کاهش شکاف دیجیتالی در مناطق کمتربرخوردار و روستایی شده است؛ به گونهای که اکنون بیش از 27 هزار روستای کشور به اینترنت پرسرعت مجهز شدهاند.

واعظــی همچنین کاهش تعرفــه اینترنت را تصمیم جســورانهای دانســت که موجب رونــق بازار خواهد شــد.وزیر ارتباطــات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اکنون 9۰۰ شــهر کشــور دارای نســل سوم تلفن همراه هستند، گفت: تا پایان دولت همه شهرهای کشور از اینترنت نسل سوم برخوردار خواهند شد.

حدود یک ماه است که مسئولان تلگرام به دنبال راهاندازی تماس صوتی این شبکه در ایران هستند که در این خصوص دیدگاههای مختلفی از جانب اپراتورها در کشور وجود داشت. با این حال اپراتورها براساس حکم قوه قضائیه که به آنها ابلاغ شده است این کار را انجام دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.