ژاپن مطالعه میدان نفتی آزادگان جنوبی را آغاز کرد

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران از دریافت نتیجه شــش مطالعه فنی پــس از امضای تفاهمنامههای MOU و HOA از شرکتهای خارجی خبــر داد. علــی کاردر با بیان اینکه همــه قراردادها به جــز قــراردادی که با شــرکت توتال امضا شــده MOU بوده و فقط قرارداد توتال HOA بوده اســت، درباره شــرکتهایی که مطالعه فنی خود را ارســال کردهاند توضیــح داد: تاکنون شــش مطالعه فنی از شرکتهای لوک اویل، مرس، توتال، اینپکس، پترومینا و یک شــرکت دیگر دریافت شده است. کاردر پیش از ایــن خبر داده بود که حدود 2۰ تفاهمنامه و HOA با شــرکتهای بینالمللی نفتی که بسیار معتبر هستند امضا شــده، جز تعدادی که تقاضای مطالعه میدانی مشترک را داشــتند، هرکدام از شــرکتها یک میدان را بــرای مطالعه انتخاب کردنــد. امضای تفاهمنامه دوره قراردادی را کوتاهتر میکند. شــرکتها یک دوره مطالعات فنی دارند که بایــد اطلاعات فنی میدان را از ما بگیرند و پیشــنهاد فنی خودشان را به ما عرضه کنند. مهلت شــش ماهه بســیاری از شرکتها هنوز تمام نشده است. برخی شرکتها علاقهمند بودند از آنجاکه مذاکرات قراردادی طول میکشد، یک قرارداد میانــی به نام HOA امضا شــود. حــدود ۸۵ درصد مفاهیم قرارداد داخل HOA اســت و مهمترین مورد آن بخش فنی و بخش بازرگانی و مالی است. بنابراین هنگامی که وارد مذاکرات قرارداد میشــویم دیگر در دو مورد مذکور بحثی مطرح نمیشــود. براساس این گزارش، شــرکتهای لوک اویــل و پرتامینا مطالعات خــود را برای آب تیمــور و منصوری، شــرکت توتال مطالعات خود را برای توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، شــرکت اینپکس ژاپن مطالعه خود را برای توســعه میدان نفتی آزادگان جنوبی انجام دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.