نامههای غیرمستند

Shargh - - اقتصاد -

وقتی رئیسجمهور پروژه عظیمی مانند فازهایی از پارس جنوبی را افتتاح میکند، اخبار گزارشهای آن ارزش و اهمیت بینالمللی برای کل کشور دارد. در جهان پرحادثهای که هر روز پر از انواع و اقســام وقایع ریزودرشــت اســت، رئیسجمهــور بهخاطر منافــع ملی باید حضــور خبری فعال و مســتمري داشته باشد. انجام امور کشوری را نمیتوان بهخاطر ریاستجمهوری تعطیل کرد.

سوم: از نظر حقوقی، تبلیغات ریاستجمهوری، رســما هنوز آغاز نشــده اســت. مجموعه مقررات مربوط بــه تبلیغات ریاســتجمهوری صرفا حاکم بر روزهایی اســت که با اعلام وزارت کشور تبلیغات رســمی نامزدها آغاز و 24 ســاعت پیش از شــروع رأیگیری باید متوقف شود. پیش از این زمان نامزدها و رســانهها، از حیث نوع مواجهه بــا کاندیداها تابع مقررات عمومیاند.

چهــارم: نگرانی آقــای رئیســی از رعایت اصل بیطرفی صداوســیما نگرانی درخورتأملی است اما زمانی این نگرانی درســت و مؤثر و مقید خواهد بود که دقت شود صداوسیما سالهای طولانی است که اصل بیطرفی را کنار گذاشــته و اتفاقا رو به سمت همان گرایــش و جناحی دارد که حامیــان ابراهیم رئیسی در آن قرار میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.