معاملات آنلاین «سامانپیشتاز» رسما رونمایی شد

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شــرکت کارگــزاری بانک ســامان در دومیــن روز از برگــزاری دهمین نمایشــگاه بورس، بانــک و بیمــه از رونمایــی نرمافــزار معامــلات آنلایــن اختصاصــی این شــرکت کارگــزاری با نام «سامانپیشــتاز» خبــر داد. بــه گــزارش خبرنــگار بورسنیوز، حمیدرضا مهرآور در این نشســت خبری به تشریح نحوه عملکرد این سامانه پرداخت و گفت: این محصول که بــا نام اختصاری «سامانپیشــتاز» در خدمت فعالان بازار ســرمایه قــرار گرفته، پس از ماهها بررســی نیاز مشــتریان و با بهرهگیری از توان کارشناسان این شــرکت تهیه و ارائه شده است. وی در بیان مزایا و ویژگیهای خاص این ســامانه نسبت به ســایر ســامانههای معاملات آنلایــن اظهار کرد: دسترســی همزمان به امکانات در کســری از ثانیه، ســرعت و توانمندی ویژه در ارسال درخواستهای با حجم بالا، دسترسی به تحلیلگر آنلاین در نرمافزار معاملاتــی، یکپارچگــی نرمافزارهــای معاملاتــی آنلاین، اینترنتی و آتی ســکه و باشــگاه مشتریان در یک صفحــه از جمله امکانات این نرمافزار اســت. ضمن اینکه ســرور اختصاصی قدرتمنــد کارگزاری بانک ســامان پشــتوانه این نرمافزار جدید اســت و قابلیت درج اخبار دستهبندیشــده بســیار کوتاه و اثرگذار از کلیه رســانههای تأثیرگذار را دارد و امکان ارائه تحلیلهای آنلاین آماری وضعیت بازار داخلی و جهانــی براي تصمیمگیری ســریع و همهجانبه از دیگر ویژگیهای این ســامانه است. مهرآور قابلیت یادداشتنویسی و بهکاربردن فیلترهای موردنیاز در بازار ســهام و دسترسی به خلاصه مجامع شرکتها در قالب برداشــت تحلیلی از جلسات آنها را از دیگر مزیتهای این ســامانه برشــمرد. وی افزود: سامانه معاملات آنلاین «سامانپیشــتاز» به دنبال این هدف بود تا تمامی نیازهای اطلاعاتی یک سرمایهگذار اعم از تحلیل بنیادی، تحلیــل تکنیکال و نیز اخبار جدید را در کنار پرتفوی سرمایهگذاری فرد بهویژه روی یک نرمافزار معاملاتی آنلاین پاسخگو باشد. این در حالی اســت که نرمافزارهای معاملات آنلاین موجود تنها امکانــات اولیه و محدودی را به افراد ارائه میدهند و در حــوزه تکنیــکال نیــز تنها تعداد معــدودی از اندیکاتورهــا و اوســیلاتورها را در اختیار دارند؛ حال آنکه در این ســامانه بیشــترین تعداد اوســیلاتور و اندیکاتور پرکاربرد در دنیا، در اختیار کاربران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.