دولت آماده اشتغال مولد است

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

جلســه کارگــروه تخصصی شــورای عالی اشــتغال و ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، صبح دیروز در ســالن تلاش وزارت کار برگزار شد.در ابتدای این جلســه، علــی ربیعی، وزیــر کار، تعــاون و رفاه اجتماعی با اشــاره به تقویت اشتغال و اشتغالزایی در حوزههای مختلف گفــت: دولت آماده حمایت از اشتغال مولد اســت.ربیعی با بیان اینکه در سال ۹۶ بیش از ۹۰۰ هزار شــغل ایجاد خواهد شــد، تصریح کرد: رســیدن به ایــن رقم در حوزه اشــتغالزایی کار دشــواری اســت، اما دولت با ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شــغل در سال گذشــته اثبات کرد رســیدن به چنین هدفی دور از دســترس نیســت.ربیعی با بیان اینکه اشــتغال باید همراه با رشد حاصل شود، گفت: قطعا رشــد بدون اشــتغالزایی ثمربخش نخواهــد بود؛ ازاینرو برنامهریزیهای دولت همــواره این بوده که همگام با افزایش رشد، خلق شغل نیز صورت بگیرد. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در کشــور به کارگزار ایجاد شغل و کلینکهای ایجاد شغل نیاز داریم، گفت: این کلینکهای تسهیلکننده و حمایتی باید در سطح استان و ملی به ترویج اشتغال بپردازند، ضمن اینکه ما به ادبیات جدیدی برای ایجاد اشــتغال نیاز داریم و در جلســات آتی شورای عالی اشتغال بحث خلق ادبیات را در حوزه اشتغال باز هم پیگیری خواهیم کرد.رئیس شــورای عالی اشتغال با بیان اینکه کشور نیازمند گروهی همفکر و محملدار در حوزه اشتغال اســت، گفت: اساساً باید سیاستها و تدابیــری کــه در این حــوزه اتخاذ میشــود از یک همفکری هدفمند و جهتدار برخوردار باشد. در غیر این صورت به صرف برنامهریــزی نمیتوان به خلق شغل کمکی کرد. ربیعی همچنین به آمارهایی که در زمینه ایجاد شغل در سال گذشته ارائه شده بود اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید کفش در اســتان خراسان سال گذشته حداقل ۱۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شد و بــه صورت کلی ما در حوزه پوشــاک ظرفیت ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی را داریم؛ چراکه مثلا در ترکیه دو میلیون نفر و در بنگلادش ۲۰ میلیون نفر در حوزه پوشاک مشــغول به کار هستند.ربیعی در پایان افزود: اهمیت برگزاری جلســاتی از این دســت تقویت کار بین دستگاهی و بررسی بسته مصوب اشتغال دولت اســت؛ چراکه هماهنگی بین دستگاههای مربوطه و وزارت کار در حوزه اشتغالزایی و خلق ادبیات جدید در اشتغال اهمیت درخور توجهی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.