اشکال کار کجاست؟

Shargh - - سیاست - علیمحمد نمازی نایبرئیس مجمع نمایندگان ادوار مجلس

پــس از پنــج روز و در پایــان ثبتنــام بــرای تعییــن نامزدهای انتخابات دومین مقام رســمی کشور، اعلام شــد هزارو636نفر خود را کاندیدای دوازدهمین دوره ریاستجمهوری کردهاند!

تیپ بخشــی از افراد کاندیــدا و مصاحبههای طنزآمیز آنها که متأســفانه رســانه ملــی آنها را پوشــش مــیداد، ضمــن ناراحتکــردن مردم، اعتراض خیلیها و از جمله یکی از مراجع عظام تقلید را نیز برانگیخت. اوضاع زمانی بدتر و نگران کنندهتر میشد که رسانههای خارجی صحنههای مذکــور را بهعنوان نماد دموکراســی در ایران به استهزا میگرفتند.

ســخنگوی شــورای محترم نگهبان در پایان ثبتنام گفــت خیلی از این افراد حداقل شــرایط برای کاندیداتوری را ندارند و بررسی صلاحیتها کار دشواری نیست و انشاءالله در مهلت پنج روزه صلاحیتها بررســی و نیاز به تمدید وقت نیست، اگر هم باشد، پنج روز دیگر هم میتوان به مهلت اضافه کرد.

قبــل از پرداختن بــه چرایی این اتفــاق بدیع، لازم اســت با اعــداد و ارقام به زمان مــورد نیاز برای بررســی صلاحیتها اشارهای شود: اگر برای بررســی هر پرونده بهطور میانگین 10 دقیقه وقت نیاز باشــد و اعضای معزز شــورای نگهبان در هر شبانهروز 10 ســاعت خالص وقت صرف کنند ۲۷ روز طول میکشد تا هزارو 636 نفر صلاحیتشان بررســی شــود. اگر هر پرونده بهطور میانگین پنج دقیقه لازم داشته باشد، شــورای محترم نگهبان حداقــل 13 روز وقت برای بررســی صلاحیتها نیاز دارد که وقت مجاز آنها حداکثر 10 روز است! در صورتی که رئیس قــوه قضائیه و اکثر اعضای دیگر آن شــورا در جاهای دیگر اشــتغال دارند یا حداقل در دانشگاهها و حوزههای علمیه تدریس میکنند. علاوه بر اینها، جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز باید بدان افزود. بنا بر تجربه دورههای گذشته، احتمالا 10 نفر از کاندیداها باقی خواهنــد ماند و بقیــه هزارو636نفر ردصلاحیت یا به قولــی احراز صلاحیت نخواهند شــد. حال میتوان ادامه روند برگــزاری مهمترین انتخابات کشور را پیشبینی کرد... .

اما اشکال از کجاست؟

اشکال اصلی الف( فعال مایشاءبودن دولت در امر برگزاری انتخابات اســت. مــردم وظیفه دارنــد 1-کاندیدا شــوند ۲-اخبار انتخابات را از رسانه ملی تعقیب کنند 3- به تبلیغات کاندیداها کمک کنند، در پای مناظره و سخنرانی بنشینند، اقلام تبلیغاتی را نگاه یا مطالعه کنند و احتمالا با ســتادهای انتخاباتی همــکاری داشــته و عده معــدودی نیــز در پای صندوقهــای رأی بهعنوان مجــری و ناظر مأمور برگزاری انتخابات باشند.

ب-در روز اخــذ رأی واجدان شــرایط در پای صندوقهای رأی حاضر و رأی خود را به صندوق بیندازند. در صورتی که در کشــورهای با پیشــینه طولانیتر در دموکراســی، رقابتها بین داوطلبان در داخــل احــزاب صــورت میگیــرد و حداکثر چهار الی پنــج کاندیدای احزاب، به مرحله فینال راه یافتــه و به جای افــراد یــا کاندیداها، احزاب بــا برنامهها و کاندیــدای مربوطه بــا هم رقابت میکنند؛ بنابراین احراز صلاحیت در داخل احزاب صورت میگیرد و دولت تقریبــا هیچ هزینهای از این بابــت پرداخت نمیکند. حتــی دولت هزینه مــادی چندانــی نیز متحمــل نمیشــود. اما در وضعیــت موجود بــه عنوان نمونه بایــد ارزیابی شود وزارت کشور، شــورای نگهبان و رسانه ملی در امر معرفی کاندیداها چــه میزان هزینه مادی و معنــوی بــه دوش ميکشــند. راه اصلی برای نجات از این وضعیت حاکمشدن کارکرد حزبی بر انتخابات خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.