وزارت خارجه؛ پیگیر دکلها و پولهای گمشده

Shargh - - سیاست -

ســخنگوی وزارت امور خارجه با تأیید پیگیری دستگاه دیپلماسی برای یافتن و بازگرداندن دکلها و پولهای گمشــده ایران در سراسر جهان گفت: وزارت خارجه بهترین تلاش خود را در این حوزهها داشــته و اگر مشــکلی بوده، دلیلش موارد دیگری است نه عدم تلاش وزارت خارجه؛ یعنی مباحث و مشکلاتی در خارج از کشور وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه در حالی چنین توضیحی را ارائه کرده که انتقادهای فراوانی به دســتگاه دیپلماسی برای پیگیری وضعیت دکلها و پولهای گمشــده میشــود. بهرام قاسمی در گفتوگو با ایرنا با اشــاره به پیگیریهــای وزارت خارجه درباره دکلها و پولهای گمشده ایران در خارج از کشور افزود: این موضوع جزء پروندههایی اســت که وزارت خارجه در حــال پیگیری آن اســت. هماکنون نمیتوانیم درباره نتایج و روند بررسی این پروندهها صحبت کنیم و باید دید که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی کشورمان با اعلام اینکه پروندههای بســیاری در وزارت خارجه در حال رســیدگی است، خاطرنشان کرد: در آینده باید درباره روند پیگیری این پروندهها پاسخ داد. به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف روز شنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشــاره به آسیبهای جدی ایجادشده در دولت قبل دربــاره تحریمها گفت: این تحریمهــا و رویکردهایی که در دولت قبل برای مقابله با آنها اتخاذ شد، یک آسیب جدی داشت که کمتر به آن پرداخته شده است و آن ازبینرفتن نظم مالی یا به بیان بهتر شفافیت در اقتصاد ایران بود که هنوز هم متأســفانه دولت درگیر عواقب ناشی از آن است. گمشدن دکل نفتی یا بربادرفتن میلیاردها دلار از سوی دلالان فرصتطلب و معلومالحال نمونههای کوچکی از این آسیب هستند. پیش از این نیز در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، او ادعا کرد که بسیاری از اموالش در کشورهای دیگر به دلیل تحریمها بلوکه هستند و نمیتواند آنها را بازگرداند. نمایندگان مجلس نهم و دهم نیز در تذکرات و مصاحبههای مختلف خواهان بازگرداندن دکل گمشــدهای شدند که در دولت دهم از یک شرکت چینی با واسطه خریداری شد، ولی هرگز به ایران تحویل داده نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.