مهلت ۴روزه برای تأییدصلاحیتنشدگان

Shargh - - سیاست -

ایلنــا:

هیئت مرکــزی نظــارت بــر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اطلاعیهای عنوان کرد: کســانی که صلاحیت آنها مورد تأیید قرار نگرفته اســت، از تاریخ ابلاغ کتبی مراتــب رد صلاحیت از ســوي فرمانداری یا بخشــداری به ایشــان، به اســتناد تبصره 1 ماده ۵0 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شــوراهای اسلامی کشــور چهار روز مهلــت دارند که اعتراض خــود را به هیئتهای عالی نظارت اســتان یا شهرســتان تســلیم کنند. در بخشــی از این اطلاعیه آمده اســت که بررسی صلاحیتها براســاس مر قانــون صورت میگیرد و داوطلبــان محتــرم در صــورت بــروز هرگونه ابهــام میتواننــد مراتب را از طریــق هیئتهای عالی نظارت در اســتانها یا هیئت مرکزی نظارت پیگیری کنند. امید اســت با تکیه بر قانون و پرهیز از پیگیری شــایعات شــاهد رقابتی حماسی برای خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.