چه کسی بایکوت است؟

Shargh - - سياست -

در نامــه به روحانی هم نوشــته اســت: «بنده و جنابعالــی پیش از آنکــه حقوقدان باشــیم، هر دو مفتخر به کسوت روحانیت هستیم و این انتساب، ما را به رعایت امور اخلاقی بیش از دیگران ملزم و موظف مینماید. اگر در صحنه انتخابات ریاســتجمهوری، رقابت برای خدمت به مردم میباشــد و همین مایه مباهات ماست، حیف است که به شائبه نمایشهای تبلیغاتــی کــه داوری دیگران را دربــاره ما مخدوش میکنــد، آلوده شــود». حســن روحانی بهواســطه شــخصیت حقوقی خود؛ یعنی بالاترین مقام اجرائی در کشور، مسئولیتهایی برعهده دارد، باید سخنرانی کند، به جلسه هیئت دولت برود، پروژههایی را افتتاح کنــد و...، در نتیجه صداوســیما حتی در صورت عدم تمایل هم مجبور به پوشــشدهی آن است. نهفقط روحانی، بلکه هــر رئیسجمهوری دیگری راه گریزی از این مسئله ندارد، مگر اینکه در یکی، دو ماه مانده به انتخابات از سمت ریاستجمهوری مرخصی بگیرد تا رفتارش از سوی منتقدان شائبه تبلیغ نداشته باشد.

اما قانون تا این لحظه چنین پیشبینیای نداشته اســت. پس بدون نیتخوانی کنشهای معمول یک رئیسجمهوری مســتقر نمیتواند شــائبه تبلیغاتی داشــته باشد، مگر رفتارها و اقداماتی از او سر بزند که در دوران ریاســتجمهوریاش سابقه نداشته یا جزء مســئولیتهای معمول یک رئیس دولت قرار نگیرد. تجربه تا به امروز میگوید که گرایش سیاســی حاکم بر صداوســیما از قضا چندان تمایلی هم به پوشش همان اخبار دولت و ریاســتجمهوری فعلی ندارد و تاجاییکه بتواند در ارتباط با پخش اخبار دولت انواع ترفندها را به کار میبرد. تاجاییکه عدم پوشش زنده برخی سخنرانیهای روحانی یا قطع ناگهانی آن حتی باعث اعتراض ناظران بیرونی هم شده است؛ مثلا در تازهترین اقدام، صداوســیما اخیرا از پخش سخنرانی رئیسجمهــوری در همایــش اقتصــاد مقاومتی و توســعه روســتایی اجتناب کرد. همچنیــن خبری از پوشش مصاحبه مطبوعاتی ارائه گزارش پلاسکو نیز در صداوسیما نبود. سیما نهتنها از پوشش کنفرانس مطبوعاتی هیئت ویژه بررســی اجتناب کرد، بلکه در اقدامی هدفدار، از طرح پرسش از اعضای این هیئت که کاملا تخصصی و غیرسیاســی بــود نیز خودداری کرد. آنچه باعث اعتراض رئیسی و نامهنگاری او شده اســت احتمالا به پخش دو سخنرانی حسن روحانی بازمیگردد؛ یکی افتتاح پروژههای اخیر در عسلویه و دیگری روز ارتش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.