داعش درصدد پیوستن به القاعده

Shargh - - جهان -

ایاد علاوی، نخستوزیر اســبق عراق، میگوید سازمان اطلاعات عراق خبرهایی را به دســت آورده است که نشــان میدهد تشکیلات داعش در حال مذاکره با القاعده برای متحدشدن این دو گروه است. با تشدید حملات دولــت عراق و ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا حلقه محاصره داعش روزبهروز تنگتر شده و احتمال شکست قریبالوقوع این گروه میرود.

بــه گــزارش روزنامه الحیــات، علاوی گفته اســت از منابــع عراقی و منطقهای مطلع خبرهایی را به دســت آورده اســت که نشان میدهد بین نمایندگان ابوبکــر البغدادی و ایمن الظواهری رهبــران داعش و القاعده مذاکراتی صورت گرفته اســت. داعش در ســال 20۱۴ از القاعده جدا شد و از آن زمان تاکنون هر دو این تشــکلها علیه همدیگر تبلیغات و ســعی کردند حامیان و نیروهای وفادار به خود را داشــته باشند. ایمن الظواهری بارها از تشــکیلات داعش به دلیل درپیشگرفتن «شــیوههای وحشــیانه » ازجمله ســربریدن و غرقکردن یا ســوزاندن آدمها انتقــاد کرد. داعش در ســال 20۱۴ بخش بزرگی از خاک عراق را به کنتــرل خود در آورد و ابوبکر البغدادی در مســجد «النوری» موصل خلافت خود را اعلام کرد. اقدامی که به روشنی تفاوت دیدگاهها و رویکردهای القاعده و داعش را نشان داد. زیرا رهبران القاعده هرگز ادعای خلافت نکرده یا در پی تصرف ســرزمینی مشــخص نبودند. چند ماه پیش، دولت حیدر العبــادی در عراق عملیات بزرگ آزادســازی موصل را کلید زد. این عملیات که قرار بود تا پایان ســال 20۱6 به اتمام برســد، به دلیل حضور صدها هزار غیرنظامی و تخلیه آنها بــه کندی پیش مــیرود و هنوز بخش غربی این شــهر در کنترل نیروهای وابســته به داعش است. داعش به غیر از اســتفاده از نیروهای انتحاری و تلههای انفجاری از مردم عادی این شــهر بهعنوان ســپر انسانی استفاده میکند. در دو ســال گذشــته داعش بخشهای مهمی از متصرفات خود در عراق ازجمله شــهرهای فلوجه، تلعفــر، حویجه، رمادی و تکریت را از دست داده است.

عــلاوه بر این بر این باور اســت که: «حتی اگر داعــش خاک عراق را از دســت بدهد، به آسانی این کشــور را ترک نخواهد کرد». او میافزاید: «ما انتظار نداریم که داعش بخار شــده و به هوا برود. این تشکیلات به صورت هســتههای مخفی باقــی خواهد ماند و میتواند بــرای مدتهای دیگر با سموم خود جایجای جهان را مسموم کند». کارشناسان آمریکایی احتمال میدهنــد ابوبکر البغدادی رهبر داعش شــهر موصل را تــرک کرده و در بیابانهای استان صلاحالدین مخفی شده باشد.

روز گذشــته نیروهای آمریکایی اعلام کردند نقطهای را در نزدیکی شهر بوکمال در مرز سوریه و عراق در استان دیرالزور هدف قرار دادند زیرا گمان میبردند البغدادی در آنجا باشد. در این حمله دستکم ۱6 شهروند عادی کشته شــدند اما خبری از حضور البغدادی در آنجا نبود. تاکنون بارها خبر مجروح یا کشتهشدن البغدادی منتشر و بعد تکذیب شده است. هماکنون هیچ اطلاع دقیقی از رهبر داعش در دست نیست.

از تابســتان ســال گذشــته تاکنون تعداد زیادی از رهبران مهم داعش در عراق کشــته شــدهاند. ازجمله این افراد میتوان به ابوعمر الشیشانی، ابومحمد العدنانی، شــاکر ابووهیب، ابوعلی الانباری، ســلمان ابوشبیب الجبوری، ابومحمد الفرقان، ابوجنات و شیث السامرایی وزیر جنگ داعش اشــاره کرد. پارلمان عراق میگوید مبارزه با داعش و بازســازی ویرانههای ناشی از آن بیش از 70 میلیارد دلار هزینه روی دست دولت مقروض عراق گذاشته است.

کارشناسان حدس میزنند با ازدســترفتن سرزمینهای تحت تصرف گــروه داعش این گروه دچار شــکافهایی در درون شــود. به همین دلیل ممکن اســت بخشی از تشکیلات داعش دوباره به آغوش القاعده برگشته و بخــش دیگری به تشــکلهای همســو روی آورد. همچنین حدس زده میشود بخشی از این گروه به صورت هستههای مستقل پا به عرصه وجود بگذارند. مثل گروه تازهتأسیس «ولایت شمال بغداد» که بخشی از نیروهای داعش را در خود جای داده و به صورت مســتقل دست به انجام عملیات انتحاری در بغداد و سایر شهرهای عراق میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.